Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Αιτήσεις > Άδειες


Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων (Τ.Δ.234)

Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας (Τ.Δ.233)

Αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (Τ.Γ. 65)

Αίτηση για ανανέωση Άδειας Παρασκευής και Συσκευασίας Υλικών για Πώληση Ζωοτροφών (Τ. Γ. 80)

Αίτηση για άδεια υδροληψίας / άντληση νερού (Τ.Α.Υ.)

Αίτηση για άδεια υλοτομίας και κλάδευσης δέντρων και θάμνων (Τ.Δ. 201)

Αίτηση για εγκατάσταση Πριονιστηρίου ή άλλης Βιομηχανίας Εκμετάλλευσης Στρογγύλης Ξυλείας (Τ.Δ.204)

Αίτηση για εκπαίδευση ταξινομητών και Έκδοση πιστοποιητικού ταξινομητή χοιρινού κρέατος (Τ.Γ.63)

Αίτηση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Τ.Γ. 67)

Αίτηση για έργο συγκράτησης / άντληση από ποταμό ( Τ.Α.Υ.)

Αίτηση για Λειτουργία Αδειοδοτημένου Πριονιστηρίου ή άλλης Βιομηχανίας Εκμετάλλευσης Στρογγύλης Ξυλείας (Τ.Δ.206)

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων (Έντυπο Τ.Π.)

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο Τ.Π.)

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων (Έντυπο Τ.Π.)

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων (Τ.Δ.227)

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας ( Τ.Δ.225 )

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού, συμβατικής προέλευσης (σπόρων και κονδύλων πατάτας) για χρήση στη βιολογική γεωργία (Τ.Γ. 64)

Αλλαγή Μηχανής Αλιευτικού Σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Αντικατάσταση Αλιευτικού Σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Άδεια για έγκριση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων / προϊόντων σε εγκεκριμένη εγκατάσταση τροφίμων ζωϊκής προέλευσης (ΚΥ)

Άδεια για παραχώρηση / ανανέωση άδειας διατρητή (T.A.Y.)

Άδεια Ελλιμενισμού Σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Άδεια έργου υδροληψίας / ανόρυξη γεώτρησης (Τ.Α.Υ.)

Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών (Τ.Γ. 62)

Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης εκκολαπτηρίου, πτηνοτροφείου αναπαραγωγής, πτηνοτροφείου γενετικού υλικού (Τ.Γ. 56)

Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ζωϊκής προέλευσης ( Κ.Υ )

Άδεια λειτουργίας κέντρου συσκευασίας, συλλογής αυγών (Τ.Γ. 57)

Άδεια οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωϊκής προέλευσης (Κ.Υ)

Άδεια παραγωγής βρώσιμων αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (Τ.Γ. 58)

Άδεια παραγωγής κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (Τ.Γ. 59)

Άδεια σήμανσης αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (Τ.Γ.60)

Άδεια συσκευασίας και σήμανσης κρέατος πουλερικών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (Τ.Γ. 61)

Επαγγελματική άδεια κατηγοριας Γ΄ με τη χρήση σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Επαγγελματική άδεια κατηγοριας Γ΄ Χωρίς τη Χρήση Σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Επαγγελματική άδεια κατηγορίας Α'-Β' (Τ.Α.Θ.Ε)

Επαγγελματική Άδεια Πολυδύναμων Σκαφών (Τ.Α.Θ.Ε)

Επαγγελματική Άδεια Τράτας (Τ.Α.Θ.Ε)

Ερασιτεχνικη Άδεια Αλιείας με καλάμι για τους Υδατοφράκτες (Τ.Α.Θ.Ε)

Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας με ψαροτούφεκο (Τ.Α.Θ.Ε)

Ερασιτεχνική Άδεια με σκάφος (Τ.Α.Θ.Ε)

Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (Κ.Υ )

Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης βοοειδών ( Κ.Υ )

Πώληση - Μεταβίβαση Αλιευτικού Σκάφους (Τ.Α.Θ.Ε)

Τροποποίηση όρων άδειας κυρίως άδειας υδροληψίας (Τ.Α.Υ.)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα