Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας" - 29/06/2016 10:35:39

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ
« ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ » ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 03/4.1/4.1-4/01/06.2016

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγκριθούν ως «Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας » της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα (ΕΤΘΑ) 2014 - 2020, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 30 Ιουνίου 2016 μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Η υλοποίηση της Προτεραιότητας της Ένωσης 4,προϋποθέτει τη δημιουργία «Τοπικής Ομάδας Δράσης Αλιείας » ΤΟΔΑ που μπορεί να αντιπροσωπεύει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονομικούς τομείς και να διαθέτει επαρκή διοικητική και οικονομική ικανότητα. Η «ΤΟΔΑ» προτείνει και υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, βασιζόμενη σε μία «εκ των κάτω προσέγγιση».

Στα πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, χρηματοδοτούνται ενέργειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Ως αλιευτικές περιοχές θεωρούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες, που βρέχονται από θάλασσα και στις οποίες υπάρχει, σχετικά, ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον αλιευτικό τομέα ή υπάρχει σχετικά ουσιαστικό ποσοστό παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, καθώς και οι κοινότητες Τροόδους στις οποίες διεξάγεται υδατοκαλλιέργεια (πεστροφοκαλλιέργεια).

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην επιλογή:

ü Των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020,
ü Των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές,
ü Των ΤΟΔΑ που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης στις περιοχές αναφοράς τους,

Ο συνολικός προϋπολογισμός [δημόσια δαπάνη (εθνική + ΕΕ)] που θα διατεθεί, ανέρχεται στο ποσό των €7.000.000. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της ΕΕ ανέρχεται σε 75%.

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν «ΤΟΔΑ» ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικού προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, μέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες Αλιευτικές Περιοχές. Οι «ΤΟΔΑ» θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η επιλογή των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων αλιείας γίνεται σε ανταγωνιστική βάση και στηρίζεται στην αξιολόγηση της υποβαλλόμενης πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται για το σκοπό αυτό, καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης (υποψήφιας ΤΟΔΑ). Για την αξιολόγηση των τοπικών προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν: ι) ελάχιστα κριτήρια ένταξης και ιι) ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης με συγκεκριμένη βαρύτητα, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, Γραφείο 007, από τη Πέμπτη 30/06/2016 μέχρι την Τετάρτη 6/09/2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι μ.μ. Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, αιτήσεις που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, τηλ: 22 807849, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της πρόσκλησης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την πρόσκληση, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αναλυτική πρόκληση και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του "ΕΠ Θάλασσα" πατώντας εδώ ενημερώνοντας παράλληλα τον Ενδιάμεσο Φορέα Αλιείας για την παραλαβή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ενδιάμεσος Φορέας Αλιείας δεν φέρει καμία ευθύνη για μη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τυχόν συμπληρωματικές εγγραφές/ διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις μόνο εγγράφως για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών: στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία ή στο φαξ: 22 423293 ή στο email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Τ.Κ. 1416
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293
Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ