Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων - 09/04/2020 08:08:39


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του Covid 19 και επηρεάζει αρνητικά την εργασία των αλιέων σε χρηματοοικονομικούς όρους, λόγω της διατάραξης της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

Α. φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄
Β. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη 12 μ.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά (ενεργή άδεια αλιείας) και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2018 και 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €750.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους ανέρχεται σε 100% (δημόσια δαπάνη.

Η εφαρμογή του Σχεδίου θα είναι για δυο (2) μήνες (Απρίλιο, Μάιο) και η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που ο αιτητής επιθυμεί να ενταχθεί στο Σχέδιο. Η ελάχιστη περίοδος εφαρμογής της προσωρινής παύσης είναι ένας (1) μήνας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής έχει ενημερώσει για την επιθυμία του να μην συνεχίσει με προσωρινή παύση, πριν το τέλος του τρέχον μήνα.

Το μηνιαίο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε €1.000 για κατόχους αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α ή Β και σε €1.500 για κατόχους αδειών πολυδύναμης άδειας αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους.

Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να εξασφαλίζονται από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Οι αιτητές θα πρέπει να τοποθετούν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και κατάλληλα υπογεγραμμένες στα ειδικά κουτιά που θα βρίσκονται τοποθετημένα έξω από τα επιμέρους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ (Λάρνακα, Παραλίμνι, Λεμεσό, Ζύγι και Πάφο).

Οι αιτητές μετά την τοποθέτηση της αίτησης τους στο κουτί θα πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικά στον αριθμό 22807848, για σκοπούς διασφάλισης της υποβολής της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ και στο τηλ.: 22 807848.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση_Παράρτημα 1.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ