Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.3 - Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου - 2η Πρόσκληση Εφαρμογή Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης "Υποβολή Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020
Μέτρο 4.3 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
«Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ»

Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ενημερώνει το ευρύ κοινό για την ενεργοποίηση της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 4.3 – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΠ3/4.1/4.3/02/10.2017.

Το Μέτρο 4.3 του ΕΠ εμπίπτει στην Προτεραιότητα 4 και στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €201.000. Στα πλαίσια της πρόσκλησης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα Δημόσιων Συμβάσεων με Δικαιούχους τις 3 εγκεκριμένες Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) του ΕΠ Θάλασσα: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου και Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ.

Η αναθεωρημένη Εγκύκλιος για τη διασφάλιση της συμβατότητας με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση στην οποία υπάρχουν και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνεται για τις δημόσιες συμβάσεις (προσφορές) μπορείτε να τη βρείτε πατώντας εδώ.

Για τα υπόλοιπα συνημμένα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

1η πρόσκληση 4.3.1 Μελέτες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 402 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ