Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου


Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου. Πρέπει να τονιστεί ότι με τον όρο καταπολέμηση δεν εννοείται η ολοκληρωτική εξαφάνιση του είδους από μια περιοχή, αλλά ο περιορισμός του πληθυσμού του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αποτελεί πλέον απαγορευτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας, αλλά και να συντείνει στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για όσους εμπλέκονται σε αυτήν. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είχε ετοιμάσει το Διαχειριστικό Σχέδιο: «Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο 2012 και μέσω του υλοποιήθηκε η δράση για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠΑΛ 2007-2013. Η εν λόγω δράση αναμένεται να συνεχιστεί με το παρόν Σχέδιο μέσω του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχεδιο Καταπολέμηση Λαγοκέφαλου2019_2ηΕκδοση.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ