Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.20 - Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών - 1η Πρόσκληση - Σχέδιο ΧορηγιώνΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στα αλιευτικά σκάφη για βελτίωση ή/και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης τους.

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ολικού μήκους πάνω από ή ίσο των 12μ.
Γ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας κατά την υποβολή της αίτησης τους, δλδ για το έτος 2018.

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1.20.1: Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση την ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
Δράση 1.20.2: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
Δράση 1.20.3: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €70.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την ΚΔ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους κυμαίνεται από 30% - 100% (Δημόσια δαπάνη) ανάλογα με την περίπτωση και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της πρότασης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΤΘΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας στην κα. Νατάσα Παππουλή (Τηλ: 22807861, Φαξ: 22423293, E-mail: npappouli@dfmr.moa.gov.cy)


Παράρτημα 1 - Αίτηση Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 257 KB)
Παράρτημα 2 - Υπεύθυνη Δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 3 - Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4 - Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης .doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
Παράρτημα 5 - Δινενέργεια Ελέγχου - Καταγραφή Παραβάσεων Δικιαούχου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 6 - Έντυπο Προηγουμενης Χρηματοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 7α - ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 281 KB)
Παράρτημα 7β- Καθορισμός Μεγέθους Επιχείρησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 184 KB)
Παράρτημα 8 - Έγκριση-Απόρριψη Προτάσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 9 - ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 234 KB)
Παράρτημα 10 - Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 12 - Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 13 - Απόφση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 14 - Τροποποίηση ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
ocx Παράρτημα 16.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18 KB)
Οδηγός 1.20 Ενεργειακη Αποδοση τελικο 09 03 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 477 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ