Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


6.2 - Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων - 3η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)Συνημμένα θα βρείτε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων» και κωδικό ΕΠ3/6.1/6.2/3/09.2019, για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε., ως Δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ από τις 02/09/2019 έως και τις 28/02/2020.


3η πρόσκληση 6.2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3259 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ