Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Προτεραιότητα της Ένωσης 4: Επιλογή των τριών Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα (ΕΤΘΑ) 2014 - 2020 - 12/12/2016 10:01:03


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στις 11 Νοεμβρίου 2016 προχώρησε στην υπογραφή των Συμφωνιών με τρεις Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) οι οποίες επιλέχθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα (ΕΤΘΑ) 2014 - 2020.

Η προτεραιότητα της Ένωσης 4, μία από τις 6 προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την Κυπριακή Δημοκρατία, αφορά στην αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής και έχει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού κυρίως στις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Οι τρεις ΤΟΔΑ που έχουν εγκριθεί είναι:

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου Λτδ. www.anetel.com
2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ. http://anetpa.com.cy/index.php?route=common/home
3. Αναπτυξιακή εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ. http://www.anelem.com

Μαζί με την επιλογή των ΤΟΔΑ επιλέγηκαν και οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης οι οποίες ήταν προϊόν διαβούλευσης μέσα από την προσέγγιση «CLLD: Community-led local development» (ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων), όπου έχουν προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναπτυξιακές ανάγκες των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου, για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα μέσω εξειδικευμένων ανά περιοχή στρατηγικών. Εφαρμόζοντας αυτή τη προσέγγιση έχουν προσδιοριστεί οι δυνατότητες και οι περιορισμοί ανάπτυξης των περιοχών, οι στόχοι, τα μέτρα και δράσεις, που θα ενταχθούν στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ). Η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας, έχοντας και την εμπειρία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στη συνεργασία και στην καινοτομία.

Ενδεικτικά αναμένεται να εφαρμοστούν μέτρα που αφορούν τη δημιουργία νέων μορφών εισοδήματος και νέων θέσεων απασχόλησης και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών για τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς τους ως τουριστικούς προορισμούς, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών, και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν για την Κύπρο στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και περαιτέρω προώθηση του αλιευτικού και του καταδυτικού τουρισμού. Ενδεικτικές δράσεις αφορούν:

1. Την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με στήριξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση των αλιέων σε θέματα αλιείας, ναυσιπλοΐας, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος

2. Την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας τον καταδυτικό και παράκτιο τουρισμό και της θάλασσας γενικότερα.

3. Την ενίσχυση του εμπορίου των αλιευτικών προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό σχετικών υποστατικών, την ιχνηλασιμότητα και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χονδρικό εμπόριο μέχρι και το λιανικό και τα κέντρα εστίασης.

4. Την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων με την δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των αναγκαίων έργων υποδομής συλλογικού συμφέροντος και ∙

5. Έργα Διατοπικής και Διακρατικής συνεργασίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση και των τριών Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, των ΤΟΔΑ συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων λειτουργίας των ομάδων, ανέρχεται σε €7.000.000,00. Με την επιτυχή υλοποίηση των Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αναμένεται να α) δημιουργηθούν 80 θέσεις εργασίας β) να διατηρηθούν 125 θέσεις εργασίας και γ) να δημιουργηθούν 45 νέες επιχειρήσεις.

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ