Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


2.2 - Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων - Άμεση Αξιολόγηση - 1η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. 

Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη επενδύσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά.


Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι
 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (πχ. πεστροφοκαλλιέργειες). 

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.
Δράση 1. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Δράση 2. Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών
Δράση 3. Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 
Δράση 4. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σε ότι αφορά την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία από τους θηρευτές
Δράση 5. Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας


Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: 
€200.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 75% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 25%. 

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της 
άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €5.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €50.000. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.

Στα πλαίσια της παρο?σας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, θα πρέπει οι ολοκληρωμένες εργασίες σε ότι αφορά το οικονομικό αντικείμενο να μην υπερβαίνουν το 85% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού του έργου (εξαιρούμενου του ΦΠΑ). Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως πριν να διενεργηθεί έλεγχος από τον ΕΦ.


Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2017.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 
www.moa.gov.cy/thalassa. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται: 
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: 
nvarnava@dfmr.moa.gov.cy


Οδηγος 2 2 21 03 2016 υδατοκαλλίεργεια αμεση final.doc (Μέγεθος Αρχείου: 584 KB)
ocx Παραρτημα 14. Κατηγορίες Επενδύσεων.docx (Μέγεθος Αρχείου: 208 KB)
Παράρτημα 1. Αιτηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 311 KB)
Παράρτημα 2. Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Παράρτημα 4. Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 146 KB)
Παράρτημα 5α. Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Παράρτημα 5β. Αναδρομικοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Παράρτημα 5γ. Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 159 KB)
Παράρτημα 5δ. Προνοιες Υδατοκαλλιεργειας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Παράρτημα 6α. ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 330 KB)
Παράρτημα 6β. Βιωσιμοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 185 KB)
Παράρτημα 7α. Εγκριση Απορριψη Αμεση Αξ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 8. Συμφωνια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 253 KB)
Παράρτημα 9. Αιτηση Χρηματοδοτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
Παράρτημα 10. Βεβαίωση Φυσικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 11. Βεβαίωση Οικονομικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 167 KB)
Παράρτημα 12. Απόφαση Χρηματοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 13. Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 15. Δημοσιότητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 237 KB)
Παράρτημα 16. Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 72 KB)
ocx Παράρτημα 17. Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.docx (Μέγεθος Αρχείου: 20 KB)
Πινακας Επενδυσεων.xls (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ