Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.18.2 - Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών - 1η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση απωθητικού εξοπλισμού στα αλιευτικά σκάφη για μετριασμό της αλληλεπίδρασης των αλιέων και των προστατευόμενων ειδών (π.χ. δελφίνια) λόγω της καταστροφής που προκαλούν στα αλιεύματα και στα αλιευτικά εργαλεία.

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι: Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη 12 μ.
Γ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας κατά την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή για το έτος 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €300.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους κυμαίνεται από 30% - 80% (δημόσια δαπάνη), ανάλογα με την περίπτωση και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000 (χωρίς ΦΠΑ).

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή
Τηλ.: 22 807861, Φαξ: 22 423293, Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy


Παράρτημα 1_Αίτηση πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 249 KB)
Παράρτημα 2_Υπεύθυνη δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 3_Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4_Βεβαίωση παραλαβής αίτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
Παράρτημα 5_Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 6_Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 153 KB)
Παράρτημα 7_ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 294 KB)
Παράρτημα 7β_Μέγεθος Επιχείρησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 184 KB)
Παράρτημα 8_Εγκριση Απορριψη.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 9_Συμφωνία.doc (Μέγεθος Αρχείου: 235 KB)
Παράρτημα 10_Αίτημα καταβολής χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
lsx Παράρτημα 10β_Πίνακας Αιτημα Καταβολής Χορηγίας.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 13 KB)
Παράρτημα 11_Επιτοπια Επαλήθευση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 12_Διοικητική Επαλήθευση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 13_Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 14_Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 15_Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
ocx Παράρτημα 16_Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18 KB)
Οδηγός Εφαρμογής Απωθητικές Συσκευές.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 602 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ