ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19 - 14/07/2020 14:25:30


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του Covid 19 και επηρεάζει αρνητικά την εργασία των υδατοκαλλιεργητών σε χρηματοοικονομικούς όρους λόγω της διατάραξης της αγοράς και μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών καθώς και το κλείσιμο σημείων πώλησης και διαύλων διανομής.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε Δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (πχ. πεστροφοκαλλιέργειες) ή με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, κατά το έτος 2020, κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου και οι οποίοι είχαν προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων τους μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου, ανέρχεται στο ποσό των €2.275.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€1,706.250) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€ 568,750) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ποσοστό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο 100%. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Η καταβολή της χρηματοδότησης θα δίνεται για την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε δόσεις για τις αντίστοιχες ημερολογιακές τριμηνιαίες περιόδους.

Η στήριξη καθώς και το μέγιστο ποσό χορηγίας (οροφή) που καθορίζεται έχει υπολογιστεί με βάση τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να εξασφαλίζονται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΠ«Θάλασσα» πατώντας εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Άντρη Ηρακλέους
Τηλ.: 22 807848, Φαξ: 22 423293, Email: aheracleous@dfmr.moa.gov.cyΠίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020