Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.8 - Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη - Υγεία και Ασφάλεια - 1η Πρόσκληση - Σχέδιο ΧορηγιώνΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στα αλιευτικά σκάφη που αφρούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την υγεία, την υγιεινή και την ασφαλεία των αλιέων.

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ολικού μήκους πάνω από ή ίσο των 12μ.
Γ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες

Οι Δικιαούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας κατά την υποβολή της αίτησης τους, δλδ για το έτος 2018.

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1.8.1: Επενδύσεις για την ασφάλεια
Δράση 1.8.2: Επενδύσεις για την υγεία
Δράση 1.8.3: Επενδύσεις για την υγιεινή
Δράση 1.8.4: Επενδύσεις για τις συνθηκές εργασίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €300.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την ΚΔ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους κυμαίνεται από 30% - 80% (Δημόσια δαπάνη), ανάλογα με την περίπτωση και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της πρότασης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΤΘΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας στην κα. Νατάσα Παππουλή (Τηλ: 22807861, Φαξ: 22423293, E-mail: npappouli@dfmr.moa.gov.cy)


Παράρτημα 1 - Αίτηση Πρότασης .doc (Μέγεθος Αρχείου: 257 KB)
Παράρτημα 2- Υπεύθυνη Δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 3 - Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4 - Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 172 KB)
Παράρτημα 5 - Διενέργεια Ελέγχου - Παραβάσεις Διακιούχου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 159 KB)
Παράρτημα 6 - Έντυπο Προηγούμενης Χρηματοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 7α - Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ).doc (Μέγεθος Αρχείου: 305 KB)
Παράρτημα 7β - Καθορισμός Μεγέθους Επιχείρησης .doc (Μέγεθος Αρχείου: 183 KB)
Παράρτημα 8 - Έγκριση-ΑπόρριψηΠροτάσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 9 - Συμφωνία Δημοσίας Χρηματόδοτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 232 KB)
Παράρτημα 10 - Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 11 - Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 12 - Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 13 - Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 14 - Τροποποίηση ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
ocx Παράρτημα 16.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18 KB)
lsx Πίνακας Τιμολογίων.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 13 KB)
Οδηγός 1.8 - 09 03 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 867 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ