Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Δυνητικών Δικαιούχων για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων - Μέτρο 1.3 Συμπράξεις Επιστημόνων Αλιέων - 23/05/2018 04:05:08 PM


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων. Στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.

Μέσω του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 χρηματοδοτείται η δημιουργία δικτύου που μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και αλιείς ή μία ή περισσότερες οργανώσεις αλιέων. Το ποσοστό χρηματοδότησης για τη δημιουργία του δικτύου ανέρχεται σε 50% (δημόσια δαπάνη) και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Μέγιστη ενίσχυση 100% δίνεται στην περίπτωση που Δικαιούχος είναι ίδρυμα δημόσιου δικαίου (δημόσιοι φορείς).

Στη συνέχεια και εφόσον δημιουργηθεί και λειτουργήσει το δίκτυο, δύναται να χρηματοδοτούνται και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από αυτό, που μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και διαχείρισης της αλιείας, μελέτες, πιλοτικά σχέδια, διάδοση γνώσεων, καθώς και αποτελέσματα ερευνών, σεμινάρια, και βέλτιστες πρακτικές. Το ποσοστό χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων κυμαίνεται από 30% - 100% (δημόσια δαπάνη), ανάλογα με την περίπτωση και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Δικαιούχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη δημιουργία του δικτύου και εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φορέων: αλιέας ή οργάνωση αλιέων, δημόσιος φορέας (συμπεριλαμβανομένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), ιδιωτικός φορέας (συμπεριλαμβανομένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων), ΤΟΔΑ (αναγνωρισμένη μέσω της Προτεραιότητας 4 του ΕΠ Θάλασσα) και μη κυβερνητική οργάνωση.

Για να μπορεί να ενταχθεί στους δυνητικούς Δικαιούχους, το δίκτυο θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια:
- Συμμετοχή τουλάχιστον ενός αναγνωρισμένου Συνδέσμου Αλιείας.
- Συμμετοχή ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ερευνητικού φορέα ιδρύματος (με δράση στις επιστήμες της θάλασσας)
- Συμμετοχή μίας μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής οργάνωσης (εγγεγραμμένη στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) με δράση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλεται από τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2018, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία ΤΑΘΕ Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή
Τηλ.: 22 807861, Φαξ: 22 423293, Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word1.3 Εντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.doc

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ