Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.3 - Δημόσια Σύμβαση - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων - 1η ΠρόσκλησηTο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ενημερώνει το ευρύ κοινό για την ενεργοποίηση της 1ης Πρόσκλησης για το Μέτρο 1.3 με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΠ3/1.5/1.3/01/02.2019.

Το Μέτρο 1.3 του ΕΠ εμπίπτει στον Ειδικό Στόχο 5 «Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης» της Προτεραιότητας της Ένωσης 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε €500.000 και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα Δημόσιων Συμβάσεων με Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για τα συνημμένα πατήστε Συνημμένα Γενικά Παραρτήματα Προσκλήσεων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων.


1η πρόσκληση 1.3.docx (Μέγεθος Αρχείου: 428 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ