ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσκλήσεις Έργων

1.18 - Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου - 2η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου. Το παρόν Σχέδιο υλοποιείται μέσω της Δράσης 1.18.7 «Συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους».

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων

α) που είναι κάτοχοι άδειας αλιείας κατηγορίας Α ή Β και μέλη ενός από τους αναγνωρισμένους, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, τοπικούς συνδέσμους αλιέων και

β) να είναι κάτοχοι πολυδύναμης άδειας αλιείας και να είναι μέλη του Συνδέσμου Αλιεών Πολυδύναμων Σκαφών.

Μια συλλογική ομάδα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα από τους τοπικούς συνδέσμους, ενώ μπορούν να γίνουν και συμπράξεις δυο ή και περισσότερων συνδέσμων. Οι συλλογικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο/ συμφωνητικό των μελών και πρακτικό αποφάσεων της συλλογικής ομάδας τους για το ότι συνιστούν νόμιμη κοινή δομή. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως νόμιμος εκπρόσωπος και δίνεται εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφα απαιτούνται και γενικά να εκπροσωπεί την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Η αμοιβή της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας που θα ενταχθεί στο Σχέδιο για χρηματοδότηση θα είναι ανάλογη με το ολικό βάρος των λαγοκέφαλων που θα αλιεύσουν και θα καταστρέψουν. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ/κιλό. Η χρηματοδότηση των συλλογικών ομάδων ανέρχεται στο 100% δημόσια δαπάνη. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας με την παράδοση των εξοφλημένων τιμολογίων/αποδείξεων καταστροφής των ψαριών από την αδειοδοτημένη εταιρεία, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών που κρίνονται αναγκαία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €320.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€240.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€80.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000 και ο μέγιστος αρχικά δεν μπορεί να ξεπερνά τις €30.000. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης έχουν τριετή διάρκεια από το 2019 μέχρι το 2021.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 μέχρι την Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy


Οδηγος 1.18.7 Λαγοκεφαλος 02052019_2ηΠρόσκληση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 421 KB)
Παράρτημα 1 Αίτηση Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 188 KB)
Παράρτημα 2 Υπεύθυνη Δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 3 Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
Παράρτημα 4 Ελεγοχς Παραβάσεων Δικαιουχου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 159 KB)
Παράρτημα 5 Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 157 KB)
Παράρτημα 6 ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 252 KB)
Παράρτημα 7 Έγκριση Απόρριψη Προτάσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 8 ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 238 KB)
Παράρτημα 9 Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 10 Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Παράρτημα 11 Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
Παράρτημα 12 Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 13 Τροποποίηση ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 14 ΚατευθυντηριεςΓΡαμμές Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 53 KB)
Παράρτημα 15 Περιβαλλοντική Νομοθεσία.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41 KB)

_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020