Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Αποποίηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.


This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will usually be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. IP anonymizing is activated on this website, which means that your IP address is masked by Google within member states of the European Union or other member states of the European Economic Area prior to transmission. Only in exceptional cases the full IP address will be transmitted to a Google server in the United States and masked there. On behalf of the operator of this website Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to the website operator. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent the transmission of data (incl. your IP address) generated by the cookie on you usage of this website to Google by downloading and installing a browser plugin available under the following link: Google optout

Πολιτική Απορρήτου (προστασία προσωπικών δεδομένων) του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ)

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Η πολιτική απορρήτου του ΤΑΘΕ, (τελευταία ενημέρωση 3/01/19), εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιράζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου θα τη δημοσιεύσουμε στον ιστότοπό μας www.moa.gov.cy/moa/dfmr/.

Το ΤΑΘΕ και το προσωπικό του λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και για αυτό θέλουμε να κατανοήσετε τις διαδικασίες και πρακτικές μας όσον αφορά τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.
Αυτή η δήλωση απορρήτου εξηγεί πώς το κάνουμε αυτό.

Χρήση και Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα
To Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης.

Όραμα του Τμήματος είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό και με βάση τη κείμενη νομοθεσία, συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν και ευαίσθητες πληροφορίες.

Ως Γενική Αρχή, με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει, τα προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα σας με βάση τη κείμενη νομοθεσία.

Η τήρηση της εχεμύθειας για τα προσωπικά σας δεδομένα τηρείται με βάση τον περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και η πρόσβαση περιορίζεται σε λειτουργούς πού έχουν ή θα έχουν άμεση σχέση με τις αιτήσεις και τις δραστηριότητες που διεξάγετε είτε για σκοπούς αξιολόγησης ή για σκοπούς ελέγχου με βάση τον περί αλιείας Νόμο

κεφ. 135 και σχετικούς Κανονισμούς και τον περί Εφαρμογής Κοινοτικών Πράξεων Νόμο που αφορούν θέματα Αλιείας Ν. 134(Ι) του 2006 και σχετικούς Κανονισμούς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Τμήματος μας, στη διεύθυνση βηθλεέμ 101, 1416 Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, email: ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy.

Τι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Διατηρούμε.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον σας σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΤΑΘΕ, τότε θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό είναι εντελώς εθελοντικό αλλά αναγκαίο εάν θελήσετε να σας παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή επεξεργασία του αιτήματος σας. Εάν δεν επιθυμείτε να διατηρούμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας τότε το αίτημα σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς εξαρτώνται από το έντυπο που συμπληρώνετε ή την δραστηριότητα που διεξάγετε, όπως όνομα διεύθυνση, ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, διατηρούμε προσωπικά δεόμενα που απορρέουν από τις δραστηριότητες που διεξάγετε, όπως οικονομικά στοιχεία, στοιχεία παραγωγής και στοιχεία συναλλαγών που αφορούν αλιευτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία που διασφαλίζουν τους κανόνες ελέγχου αλιείας για την ιχνηλασιμότητα και αποτροπή της παράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως αλιευτικές δραστηριότητες και κινήσεις των αλιευτικών σκαφών, στοιχεία που σχετίζονται με τις παραβάσεις και με τις ποινές που έχουν επιβληθεί.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους (υφιστάμενους και δυνητικούς ) αιτητές παροχής υπηρεσιών του ΤΑΘΕ ή πρόσωπα τα οποία επιθεωρούνται ή ελέγχονται στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί το ΤΑΘΕ για σκοπούς διασφάλισης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Αυτό γίνεται μέσω αιτήσεων, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας μας, όπως μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών ελέγχου.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούμε νομίμως όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες του κράτους, οι άλλες οντότητες, όπως οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ο Φόρος Εισοδήματος το Αρχείο Πληθυσμού, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας η JCC Payment Systems Ltd και άλλα.

Όλα αυτά που διατηρούνται και επεξεργαζόμαστε προκύπτουν μέσα από την νομοθεσία και τι υποχρεώσεις του ΤΑΘΕ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή κοινοποίηση τους θα γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης σας.

Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων

Η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων παραμένει στην Υπηρεσία ανάλογα με το χρονικό διάστημα που αναφέρεται τη σχετική νομοθεσία, ή για όση χρονική περίοδο απαιτείται για την

  εξυπηρέτηση σας και την διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται σε σχέση με το αίτημα σας.
  Δικαίωμα Ενημέρωσης

  Για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών σας αφορούν. Αναλυτικά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται ανά δραστηριότητα περιγράφονται πιο κάτω.

  Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης

  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με εσάς, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα. Αν έχει περιέλθει εις γνώση σας ότι οι πληροφορίες που τηρούμε για εσάς είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και θα καταβληθεί προσπάθεια να σας απαντήσουμε γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

  Δικαίωμα στη Φορητότητα

  Το δικαίωμα στη φορητότητας των δεδομένων σας και την αλλαγή τους ή μεταφορά τους για άλλους σκοπούς δίνεται σε εσάς εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  α) παρέχεται αυτή η δυνατότητα μέσα από δομημένα πληροφοριακά συστήματα και υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα,

  β) τα δεδομένα αφορούν εσάς και

  γ) τα δεδομένα δεν επηρεάζουν τρίτους.

  Υποβολή Παραπόνου

  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν έχετε εξυπηρετηθεί η δεν έχει γίνει σωστή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ όπως αποστείλετε σχετική επιστολή στο ΤΑΘΕ υπόψη του Διευθυντή ΤΑΘΕ

  Email: director@dfmr.moa.gov.cy

  Φαξ: ++357 22 775955

  Διεύθυνση: Βηθλεέμ 101, 1416, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος Δραστηριότητες ΤΑΘΕ και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  1. Έκδοση επαγγελματικών αδειών

  Με βάση τη κείμενη νομοθεσία, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας, συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν και ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων, τηλέφωνο,


διεύθυνση, προσωπική κατάσταση, ασφαλιστική και οικονομική κατάσταση. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας.

Για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επαληθεύσει τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλετε. Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ, τα προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας και για επικοινωνία μαζί σας.

Σε περίπτωση που εξασφαλίσετε άδεια αλιείας τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί σας και για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία.

Έκδοση Ερασιτεχνικών αδειών

Με βάση τη κείμενη νομοθεσία, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας έκδοσης της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν και ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, ταυτότητα, τηλέφωνο στοιχεία του σκάφους και διεύθυνση. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας.

Για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επαληθεύσει τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλετε. Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ, τα προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και για επικοινωνία μαζί σας.

Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)

Όλα τα αλιευτικά σκάφη είναι καταχωρημένα στο ΜΑΣ. Με την αίτηση εγγραφής ενός σκάφους ως αλιευτικό υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα του αιτητή ή και του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων. Με την έγκριση της αίτησης τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο ΜΑΣ και είναι στη διάθεση λειτουργών του ΤΑΘΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εθνικό Πρόγραμμα Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων βασίζεται σε ένα πλαίσιο Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον

  τομέα της αλιείας. Στα πλαίσια του Εθνικού αυτού Προγράμματος συλλέγονται βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στον τομέα της αλιείας για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων, των επιπτώσεων της αλιείας στο περιβάλλον και της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου. Βάσει των πιο πάνω αξιολογήσεων παρέχεται επιστημονική συμβουλή για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας.

  Καταγραφή αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών, συλλογή βιολογικών δεδομένων διαφόρων εμπορικών ειδών, και συλλογή δεδομένων αξιολόγησης τυχαίων (μη στοχευόμενων) αλιευμάτων. Οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ επισκέπτονται αλιευτικά καταφύγια και επιβαίνουν σε σκάφη για την καταγραφή των πιο πάνω δεδομένων. Μαζί με τα δεδομένα αυτά, καταγράφονται τα στοιχεία του ψαρά και του σκάφους (ονοματεπώνυμο, όνομα και αριθμός σκάφους, αλιευτικό καταφύγιο).

  Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για την αλιεία

  Συλλέγονται κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου. Η συλλογή των δεδομένων διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίων τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία για τους αλιείς/ιδιοκτήτες των σκαφών και τους βοηθούς αναφορικά με την ηλικία, ακαδημαϊκά προσόντα, θέση εργασίας στο σκάφος. Επίσης καλείστε να δώσετε στοιχεία για τα έξοδα (λειτουργικά και διοικητικά) και για τα έσοδα σας που προέρχονται από τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σας.

  Έλεγχος αλιευτικών δραστηριοτήτων.
  Οποιαδήποτε άδεια αλιείας εκδίδεται ή χορήγηση ελλιμενισμού ή οποιαδήποτε άλλη άδεια σε σχέση με αλιευτικές δραστηριότητες όπως χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης, άδεια μεταφοράς αλιευτικών προϊόντων, εγγραφή ως εγγεγραμμένος αγοραστής κλπ., τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει στο ΤΑΘΕ είναι στη διάθεση και δύναται να χρησιμοποιηθούν από Λειτουργούς του ΤΑΘΕ για σκοπούς ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που χρειάζεται να λάβουν πληροφορίες από εσάς ή να σας ενημερώσουν για κάποιο συμβάν. Η οποιαδήποτε επικοινωνία περιορίζεται στα καθήκοντα και τις εξουσίες που παρέχονται στους λειτουργούς από τη σχετική νομοθεσία και το Διευθυντή του ΤΑΘΕ.

  Κέντρο παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών

  Το Κέντρο παρακολούθησης αλιείας διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες σας και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα είναι: Ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  Σύστημα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών

  Το σύστημα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών αφορά τις κινήσεις των αλιευτικών σκαφών που εμμέσως προσδίδουν στην τοποθεσία που βρίσκονται οι επιβαίνοντες του σκάφους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.


Ημερολόγιο αλιείας

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τους καπετάνιους και τους εκπροσώπους τους και αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις τοποθεσίες που διεξάγονται. Εμμέσως τα στοιχεία αυτά προσδίδουν την τοποθεσία που βρισκόταν το πλήρωμα του σκάφους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Δελτία πωλήσεων και δηλώσεις ανάληψης

Το ΤΑΘΕ είναι η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για να μπορεί ένας επιχειρηματίας να αγοράζει αλιεύματα κατευθείαν από αλιευτικά σκάφη και στη συνέχεια να τα πωλεί προς τους καταναλωτές πρέπει να είναι γραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών. Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο εγγεγραμμένων αγοραστών ζητείται η κοινοποίηση στοιχείων είτε φυσικών προσώπων είτε της εταιρείας σας μέσω της υποβολής εκ μέρους σας του συμπληρωμένου εντύπου «Εγγραφή στο Μητρώο Εγγ. Αγοραστών». Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνουν το Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή εταιρική επωνυμία, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Φορολογικής ταυτότητας, Αριθμός ΦΠΑ, Διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Τηλ. Φαξ, Ηλεκτρονική διεύθυνση. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια εφαρμογής Εθνικής Νομοθεσίας ως εγγεγραμμένοι αγοραστές έχετε την υποχρέωση να αποστέλλετε σε ετήσια βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της επιχείρησης σας. Από τις καταστάσεις το ΤΑΘΕ απομονώνει και διατηρεί ηλεκτρονικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών σε αγορές αλιευμάτων που προέρχονται κατευθείαν από αλιευτικά σκάφη. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε ηλεκτρονική μορφή άλλα όχι σαν μέρος κάποιου συστήματος.

Στις περιπτώσεις που εγγεγραμμένος αγοραστής δεν συμπληρώσει δελτίο πώλησης αλλά τα αλιεύματα τα αποθηκεύσει σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο, τότε κοινοποιεί στοιχεία που αφορούν το Όνομα και διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε έντυπη μορφή άλλα καταχωρούνται και ως μέρος κάποιου συστήματος (ERS).

Αιτήματα για χρήση των πιστοποιητικών αλιευμάτων

Το ΤΑΘΕ είναι η Αρμόδια Αρχή για την παροχή πρόσβασης στα συστήματα έκδοσης πιστοποιητικών αλιευμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται στην περίπτωση φυσικών προσώπων είναι ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αριθμός ΦΠΑ και διεύθυνση και τηλέφωνο.

Οι εταιρίες που επιθυμούν να εμπορευτούν το είδος "Ερυθρός Τόνος" είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν eBCD. Τα στοιχεία που κοινοποιούνται στο ΤΑΘΕ σε έντυπη μορφή αρχικά και στη συνέχεια καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα eBCD, αφορούν στο όνομα εταιρίας, ονοματεπώνυμο νομικά υπεύθυνου και χρηστών του συστήματος, τηλέφωνο, αρ. φορολογικής ταυτότητας, Διεύθυνση εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Τηλέφωνο επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο χρηστών με άδεια καταχώρησης δεδομένων στην ηλ. Βάση eBCD. Η ηλεκτρονική βάση δεν είναι ιδιοκτησία του ΤΑΘΕ αλλά της ICCAT. Στο ΤΑΘΕ ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχει δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα από την ICCAT, για την καταχώρηση στοιχείων εταιρειών που εμπορεύονται Ερυθρό Τόνο στην Κύπρο.

Αρχείο περιπολίων και επιθεωρήσεων

Το αρχείο περιπολιών και Επιθεωρήσεων διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες σας και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αφορούν: Ημερομηνία και ώρα επιθεώρησης και Τοποθεσία επιθεώρησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. ARC ή Αριθμός εγγραφής εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κινητό / σταθερό, Στοιχεία σκάφους / μονάδας εκτροφής / ψαραγοράς / οχήματος μεταφοράς.

5.7 Μητρώο παραβάσεων

Το μητρώο παραβάσεων διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες/αδικήματα που αφορούν τη δραστηριότητα των φυσικών ή και νομικών προσώπων και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:‐Ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα παράβασης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. ARC ή Αριθμός εγγραφής εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κινήτό / σταθερό, Στοιχεία επιθεωρηθέν σκάφους / μονάδας εκτροφής / ψαραγοράς / οχήματος μεταφοράς

Χορήγηση ελλιμενισμού

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμος χώρος ελλιμενισμού, πέραν των δέκα θέσεων ελλιμενισμού, το ΤΑΘΕ προχωρά σε ανακοίνωση προκήρυξης των θέσεων ελλιμενισμού και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο καθορισμένο από την προκήρυξη χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση της προκήρυξης των αιτήσεων ελλιμενισμού γίνεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και στον ημερήσιο τύπο. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ελλιμενισμού γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων ελλιμενισμού που λήφθηκαν με βάση τα κριτήρια ελλιμενισμού που καθορίστηκαν κατά την προκήρυξη των αιτήσεων ελλιμενισμού.

Για τις αιτήσεις ελλιμενισμού απαιτείται όπως δοθούν στοιχεία σκάφους καθώς και προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κινητό και σταθερό) και Διεύθυνση.

Έκδοση αδειών/διαχείριση υδατοκαλλιέργειας

Αρχείο αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Το αρχείο αυτό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και περιλαμβάνει όλες τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας με τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε υπευθύνου. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα ελάχιστα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Το Τμήμα μας έχει πάρει την συγκατάθεση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας για δημοσιοποίηση του αρχείου αυτού.

Αρχείο Αδειών εισαγωγής καλλωπιστικών ψαριών

Βάσει της περί αλιείας νομοθεσίας, για την εισαγωγή ζωντανών υδρόβιων οργανισμών απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Τμήμα μας. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του εισαγωγέα καθώς και την λίστα με τα είδη εισαγωγής. Μετά την έγκριση της αίτησης, η αίτηση αρχειοθετείται σε αρχείο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη ιχνηλασιμότητα των ψαριών που εισάγονται στην Κύπρο. Πρόσβαση στο αρχείο έχουν μόνο υπάλληλοι του εμπλεκόμενου τομέα του ΤΑΘΕ. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας του εν λόγω αρχείου.

7.3 Επεξεργασία και υποβολή στατιστικών δεδομένων υδατοκαλλιέργειας

Όλες οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας υποβάλλουν στο Τμήμα μας, κάθε χρόνο, τα δεδομένα της παραγωγής τους, σε τυποποιημένα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί από το Τμήμα μας. Τα δεδομένα αυτά αρχειοθετούνται και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και από εκεί τυγχάνουν στατιστικής ανάλυσης. Πολλά από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής υποβάλλονται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι τα επεξεργασμένα στοιχεία που υποβάλλονται είναι συγκεντρωτικά για όλες τις μονάδες και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

Χορηγίες Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας

Αιτήματα/Προτάσεις υποβολής έργων προς Χρηματοδότηση

Για την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης για χρηματοδότηση, υποβάλλονται από τον αιτητή στοιχεία της επιχείρησης μεταξύ άλλων και προσωπικά δεδομένα όπως Ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας. Διεύθυνση αλληλογραφίας και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΦΠΑ και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης υποβάλλονται οικονομικά στοιχεία για προσδιορισμό του μεγέθους τις επιχείρησης,.

Συνεδρίες/Εκδηλώσεις/Ενημερωτικές Ημερίδες στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών του Τμήματος καθώς και της υλοποίησης του ΕΠ Θάλασσα 2014‐2020

Το ΤΑΘΕ στα πλαίσια διατήρησης στοιχείων επικοινωνίας με Οργανισμούς/Εταίρους ή και άτομα που σχετίζονται με την αλιεία ή μπορεί να συνδράμουν με την τεχνογνωσία ή τις γνώσεις τους σε θέματα διαβούλευσης ή και αποφάσεων που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος, διατηρεί Μητρώο με τα στοιχεία επαφής των ατόμων/οργανισμών ώστε να προσκαλούνται σε εκδηλώσεις, συνεδριάσεις κλπ. Τα στοιχεία αυτά αφορούν Ονοματεπώνυμο, Αρ. Τηλεφώνου, Αρ. Φαξ και Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας. Τα δεδομένα κοινοποιούνται από εσάς είτε μέσω κάποιου εντύπου που αποστέλλετε στην υπηρεσία για τη συμπερίληψη σας στη λίστα συμμετεχόντων της αντίστοιχης συνεδρίας/εκδήλωσης είτε επιτόπου στην εκδήλωση κατά την είσοδο σας ως συμμετέχων είτε και επειδή βρίσκονται αναρτημένα στις αντίστοιχες σελίδες (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και είναι ανοικτά προς πρόσβαση.

Το ΤΑΘΕ, ως ΕΦ Αλιείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014‐2020 στα πλαίσια διοργάνωσης συνεδριάσεων ή άλλων εκδηλώσεων (ενημερωτικών, προωθητικών ενεργειών κλπ) συλλέγει τα στοιχεία σας που αφορούν Ονοματεπώνυμο, Αρ. Τηλεφώνου, Αρ. Φαξ και Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας. Τα δεδομένα κοινοποιούνται από εσάς είτε μέσω
κάποιου εντύπου που αποστέλλετε στην υπηρεσία για τη συμπερίληψη σας στη λίστα
συμμετεχόντων της αντίστοιχης συνεδρίας/εκδήλωσης είτε επιτόπου στην εκδήλωση κατά την είσοδο σας ως συμμετέχων. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε ηλεκτρονική μορφή άλλα όχι σαν μέρος κάποιου συστήματος.

Υποβολή εκθέσεων σε υπηρεσίες του κράτους και στην ΕΕ.

Οι εκθέσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται (με εξαίρεση τις παραβάσεις) αποτελούν συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία όμως απορρέουν από τα στοιχεία σας και ως εκ τούτου ο Λειτουργός που είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία έκθεσης έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για σκοπούς αποστολής έγκυρων εκθέσεων τα προσωπικά σας δεδομένα δίνατε να επαληθευθούν με άλλες υπηρεσίες του κράτους, ενώ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας λειτουργός επεξεργασίας για να λάβει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τα δεδομένα που υποβάλατε και σας αφορούν.

Υποβολή εκθέσεων στοιχείων απευθείας σε περιφερειακές Οργανώσεις

Η αποστολή στοιχείων σε περιφερειακές οργανώσεις περιορίζεται σε συγκεντρωτικά στοιχεία με εξαίρεση στο σύστημα eBCD που αναφέρεται στο σημείο 5.5. Σε περίπτωση αποστολής προσωπικών στοιχείων απευθείας σε περιφερειακές οργανώσεις θα λαμβάνεται η έγκριση του

  ροπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ