Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Λογότυπο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
      Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:    Κάντε κλικ: εκτέλεση αναζήτησης
Ειδική Αναζήτηση      
Ταξίδια - Ζώα Συντροφιάς
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English


ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομικό Πλαίσιο
Τη νομική βάση για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς αποτελούν οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική νομοθεσία σχετίζεται με αυτόν. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους (υγεία των ζώων) που πρέπει να πληρούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες, κουνάβια), καθώς και τους κανόνες για τον έλεγχο των μετακινήσεων αυτών.

Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο κείμενο
v Ζώα Συντροφιάς
Σκύλοι, γάτες, κουνάβια, ασπόνδυλα (εκτός από μέλισσες και οστρακοειδή), τροπικά διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά (εκτός από πουλερικά τα οποία αναφέρονται στις Οδηγίες του Συμβουλίου 2009/158/ΕΚ και 92/65/ΕΟΚ), τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια.

v Μετακίνηση ζώου συντροφιάς
Κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από ένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς άλλο Κράτος Μέλος, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού, από τρίτη χώρα στο έδαφος της Ε.Ε.

v Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώου συντροφιάς
Μετακίνηση ζώου συντροφιάς, το οποίο συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτό για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και το οποίο δεν προορίζεται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.

v Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρα, η οποία είναι μέλος της Ε.Ε.

v Τρίτη χώρα
Χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε.

v Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώων Συντροφιάς
Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο από την Αρμόδια Αρχή κτηνίατρο, σύμφωνα με το υπόδειγμα στην Απόφαση της Επιτροπής 2003/803/ΕΚ, που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και στο οποίο περιλαμβάνονται ενδείξεις, βάσει των οποίων εξακριβώνεται το υγειονομικό καθεστώς του ζώου.

v Πιστοποιητικό Υγείας
Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με το υπόδειγμα στην Απόφαση της Επιτροπής 2011/874/ΕE, που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και στο οποίο περιλαμβάνονται ενδείξεις, βάσει των οποίων εξακριβώνεται το υγειονομικό καθεστώς του ζώου. Το πιστοποιητικό ισχύει για τέσσερεις μήνες μετά την υπογραφή από τον επίσημο κτηνίατρο ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

v Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος
Εγγεγραμμένος κτηνίατρος, τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διενέργεια καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και σήμανση των ζώων συντροφιάς.

v Επίσημος κτηνίατρος
Κάθε κτηνίατρος, ο οποίος υπηρετεί στην Αρμόδια Αρχή.


ΙΙ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σημεία εισόδου
Τα ζώα συντροφιάς μπορούν να εισέρχονται στην Κύπρο μόνο από συγκεκριμένα σημεία εισόδου. Τα σημεία αυτά μπορούν ανευρεθούν εδώ.
Η είσοδος ζώου συντροφιάς από οποιοδήποτε άλλο σημείο απαγορεύεται.

Ζώα τα οποία ανήκουν σε είδη που καλύπτονται από τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), επιτρέπεται να εισέλθουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μόνο μέσω των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου και των Λιμένων Λεμεσού και Λάρνακας.

Γνωστοποίηση άφιξης
Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για ζώο συντροφιάς, προερχόμενο από τρίτη χώρα, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του σημείου εισόδου του ζώου στην Κύπρο, τουλάχιστον 48 ώρες προ της άφιξης, την ημερομηνία και την ώρα άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης ή την ονομασία του πλοίου με το οποίο το ζώο θα αφιχθεί στην Κύπρο.


ΣΚΥΛΟΙ, ΓΑΤΕΣ, ΚΟΥΝΑΒΙΑ


Α. Γενικές απαιτήσεις

1. Ταυτοποίηση
Κάθε ζώο πρέπει να είναι ταυτοποιημένο. Ταυτοποιημένο θεωρείται ένα ζώο, το οποίο φέρει είτε
ü ευανάγνωστη δερματοστιξία / τατουάζ (ως μέθοδος ταυτοποίησης του ζώου είναι αποδεκτό μόνο εάν αυτό έγινε πριν από τις 03/07/2011), είτε
ü ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (αποκριτή πομποδέκτη) εμφυτευμένη στο σώμα του.

Ανεξαρτήτως της μεθόδου ταυτοποίησης, πρέπει να γίνεται μνεία στοιχείων για τον προσδιορισμό του ονόματος, του επωνύμου και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη του ζώου. Ο αποκριτής πομποδέκτης (μικροπλακέτα) αναγνώρισης πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή αναγνώρισης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Στην περίπτωση που ο αποκριτής πομποδέκτης δεν είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο πρόσωπο για το ζώο οφείλει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ραδιοαναγνώριση του εμφυτευθέντος στο σώμα του ζώου αποκριτή πομποδέκτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των συνοδευτικών εγγράφων του ζώου ότι η ταυτοποίηση προηγήθηκε ημερολογιακά ενός τουλάχιστον εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας.

2. Εμβολιασμός κατά του ιού της λύσσας
Το ζώο πρέπει να έχει εμβολιασθεί κατά του ιού της λύσσας σε ηλικία όχι μικρότερη των τριών μηνών. Ο εμβολιασμός ή ο τακτικός επανεμβολιασμός, κατά περίπτωση, πρέπει να έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου είτε με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση με βάση το πρότυπο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, είτε με ανασυνδυασμένο εμβόλιο που εκφράζει την ανοσολογική γλυκοπρωτεΐνη του ιού της λύσσας σε ένα ζωντανό ιικό φορέα. Η χρήση εμβολίου κατά της λύσσας με ζωντανό τροποποιημένο ιό, απαγορεύεται. Στην περίπτωση του πρώτου εμβολιασμού, το πρωτόκολλο εμβολιασμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την επιβίβαση του ζώου στο μέσο μεταφοράς του στην Κύπρο. Στην περίπτωση επανεμβολιασμού, αυτός ισχύει από την ημερομηνία διενέργειάς του, εφόσον το εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος που αναφέρει ο κατασκευαστής του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός θεωρείται πρώτος εμβολιασμός όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση από κτηνίατρο, με την οποία βεβαιώνεται ο προηγούμενος εμβολιασμός. Η σχετική τεκμηρίωση εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας και οποιωνδήποτε άλλων παθογόνων παραγόντων πρέπει να αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα που παρουσιάζονται κατά τον έλεγχο.

3. Ηλικία
Με βάση τα πιο πάνω, κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 111 ημερών. Η είσοδος ζώων συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των 111 ημερών απαγορεύεται, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως.

4. Φυλή
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σκύλου που ανήκει στις πιο κάτω φυλές, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως:
· American Pit Bull Terrier ή Pit Bull Terrier
· Japanese Tosa ή Tosa Inu
· Dogo Argentino ή Argentinian Mastiff
· Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff

5. Μεταφορά
Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς τους, τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε περιέκτες που να πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_animals/Pages/pets.aspx

Η θαλάσσια μεταφορά των ζώων συντροφιάς πρέπει να γίνεται, επίσης, υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την υγεία και ευημερία των ζώων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων
Εάν πρόκειται να μετακινηθούν περισσότερα από πέντε ζώα συνολικά ανά πολίτη, η είσοδος των ζώων στην Κύπρο επιτρέπεται μόνο εάν αυτά προέρχονται από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται είτε στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, είτε στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010. Η είσοδος περισσότερων από πέντε ζώων συνολικά ανά πολίτη από οποιαδήποτε άλλη χώρα απαγορεύεται.


Β. Ειδικές απαιτήσεις

1. Είσοδος από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνοδευτικά έγγραφα
1. Διαβατήριο, στο οποίο να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος αντιλυσσικού εμβολιασμού. Εάν πρόκειται να μετακινηθούν περισσότερα από πέντε ζώα συνολικά ανά πολίτη, απαιτείται επιπλέον η πιστοποίηση του μέρους IX του διαβατηρίου εντός 24 ωρών από την ημερομηνία μετακίνησης.
2. Έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ζώο αφίχθη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
3. Εάν πρόκειται να μετακινηθούν περισσότερα από πέντε ζώα συνολικά ανά πολίτη, απαιτείται επιπλέον η παρουσία πιστοποιητικού υγείας (ένα για όλα τα ζώα) σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

2. Είσοδος από τρίτες χώρες

Συνοδευτικά έγγραφα
1. Πιστοποιητικό υγείας για τη μετακίνηση πέντε ή λιγότερων ζώων (εάν πρόκειται να μετακινηθούν λιγότερα από πέντε ζώα συνολικά ανά πολίτη) ή πιστοποιητικό υγείας για τη μετακίνηση περισσότερων από πέντε ζώων (η μετακίνηση αυτή επιτρέπεται μόνο εάν τα ζώα προέρχονται από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται είτε στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, είτε στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010) και διαβατήριο (στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης κοινοποίησε στην Ε.Ε. την πρόθεσή της να χρησιμοποιεί διαβατήριο για σκοπούς αναγνώρισης του ζώου συντροφιάς, καθώς και στην περίπτωση επανεισόδου ζώου κοινοτικής καταγωγής), στο οποίο πέραν των άλλων πληροφοριών που ζητούνται, να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας. Πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό πιστοποιητικό για κάθε ζώο.
2. Έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ζώο αφίχθη, είτε απευθείας είτε μέσω Κράτους Μέλους της Ε.Ε, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τρίτη χώρα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας.
3. Τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας (απαιτείται σε περίπτωση που το ζώο προέλθει από xώρα ή τμήμα εδάφους που δεν περιλαμβάνεται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003).
Η τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας πρέπει να πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένο από την Ε.Ε. εργαστήριο σε δείγμα αίματος, το οποίο θα συλλεγεί από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση του ζώου. Με άλλα λόγια, τέσσερεις μήνες πριν από τη μετακίνηση, στο ζώο πρέπει να διενεργηθεί ο πρώτος εμβολιασμός, ακολουθούμενος από την αιμοληψία για τιτλοδότηση 30 μέρες μετά. Ο τίτλος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 IU/ml. Η τιτλοδότηση δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την αρχική τιτλοδότηση, υποβάλλεται σε τακτικούς επανεμβολιασμούς με βάση τις οδηγίες του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου. Η απαίτηση για πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της αιμοληψίας για τιτλοδότηση μέχρι τη μετακίνηση του ζώου, δεν ισχύει στην περίπτωση επανεισαγωγής ενός ζώου, του οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση με θετικό αποτέλεσμα προτού αυτό εξέλθει από το έδαφος της Ε.Ε.

Εξαίρεση
Ζώα συντροφιάς που προέρχονται από χώρες και τμήματα εδάφους που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙ, όπου ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους κοινοτικούς, υπόκεινται στους κανόνες που ισχύουν κατά την είσοδο από Κράτος Μέλος της Ε.Ε.


Γ. Διενέργεια ελέγχου

Κατά την άφιξη, το κάθε ζώο και τα συνοδευτικά του έγγραφα επιθεωρούνται από εντεταλμένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Τελωνειακό Λειτουργό.
Ζώο συντροφιάς, το οποίο πληροί τα πιο πάνω κριτήρια και συνοδεύεται από ισχύοντα και πιστοποιημένα σχετικά έγγραφα, μπορεί να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την απαίτηση για έκδοση άδειας εισαγωγής και την υποχρέωση υποβολής του σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης (καραντίνα). Καταβολή τελών επιθεωρήσεως απαιτείται μόνο στην περίπτωση εισόδου ζώου από τρίτη χώρα, καθώς και στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών.


Δ. Χειρισμός σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών

Το υπό εισαγωγή ζώο συντροφιάς, αναλόγως του ποιοι, κατά περίπτωση, όροι δεν πληρούνται, δυνατό να:
· Αποσταλεί πίσω στη χώρα προέλευσης (επανεξαγωγή).
· Υποβληθεί σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης μέγιστης διάρκειας έξι μηνών.
· Υποβληθεί σε ευθανασία χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου γι’ αυτό προσώπου, εάν δεν είναι δυνατή η επανεξαγωγή ή η απομόνωσή του για το ανάλογο διάστημα.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για το ζώο υποχρεούται να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη επιθεωρήσεως, λοιμοκαθαρτηρίου ή χειρισμού του πτώματος του ζώου στην περίπτωση ευθανασίας, που προνοούνται από τη νομοθεσία, συν το ΦΠΑ.

Ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης θα επιβάλλεται στα υπό είσοδο ζώα, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, σε εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για το σκοπό αυτό ιδιωτικά υποστατικά φιλοξενίας. Προς το παρόν και μέχρι να εξουσιοδοτηθούν προς τούτο ιδιωτικά λοιμοκαθαρτήρια, ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον του ιδιοκτήτη/υπευθύνου για το ζώο ατόμου.


ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Προς το παρόν δεν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία σε επίπεδο Ε.Ε. και για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προνοούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους Μέλους. Για την είσοδο ζώων συντροφιάς, εκτός των σκύλων, γάτων και κουναβιών απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.


ΙΙΙ. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Κύπρο προς το εξωτερικό, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο για το ζώο πρόσωπο πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, πριν από τη μετακίνηση του ζώου.


ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων των χωρών και εδαφών, των εγκεκριμένων από την Ε.Ε. εργαστηρίων, καθώς και συνδέσμων για τις ιστοσελίδες των Κρατών Μελών, τα οποία έχουν πρόσθετες απαιτήσεις για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δικτυακής Πύλης της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm)

και μέσω των πιο κάτω αριθμών τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικών διευθύνσεων:


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: +357-22805240/1
Τηλεομοιότυπο: +357-22805174
E-mail: dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τηλέφωνο: +357-25819512
Τηλεομοιότυπο: +357-25306544
E-mail: dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Tηλέφωνο: +357-24821275/6
Τηλεομοιότυπο: +357-24304270
Email: dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: +357-24824555
Τηλεομοιότυπο: +357-24722811
E-mail: dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357-26821260
Tηλεομοιότυπο: +357-26306198
E-mail: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΖΩΩΝ
Τηλέφωνο: +357-22805253 / 22805236 / 22805250
Τηλεομοιότυπο: +357-22805176
E-mail: animal.health@vs.moa.gov.cy

IconΜη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Κατοικίδιων Σκύλων, Γάτων και Κουναβιών που Εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα


Kάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στην αρχή της σελίδας
                                                  Αποστολή της Σελίδας - Αυτή η σύνδεση θα ανοίξει σε καινούργιο παράθυρο

© 2006 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ,
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου