Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Περί ΥδάτωνΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ) ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 2013 (Οι Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2012 και Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, 2000/60/ΕΚ)
H Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη δια νόμου (ΟΠΥ, εναρμονιστική Κυπριακή νομοθεσία) να προστατεύει όλες τις πηγές πόσιμου νερού στη χώρα. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ως το αρμόδιο Κυβερνητικό τμήμα για την εφαρμογή των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων προχώρησε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος για την προστασία όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών ταμιευτήρων πόσιμου νερού.

Τα φράγματα που ήδη χρησιμοποιούνται για ύδρευση είναι 11 και συμπεριλαμβάνουν το φράγμα του Κούρη, το φράγμα της Αρμίνου, το φράγμα του Ασπρόκρεμμου, το φράγμα της Καλαβασού, το φράγμα της Κανναβιού, το φράγμα των Λευκάρων, το φράγμα της Γερμασόγειας, το φράγμα του Διπόταμου, το φράγμα Κλήρου-Μαλούντα-Ακάκι, το φράγμα της Ταμασσού και το φράγμα του Ξυλιάτου. Τα φράγματα Ευρέτου και Αργάκας προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ύδρευση.

Το πρόγραμμα για την προστασία των ταμιευτήρων ύδρευσης περιλαμβάνει:
  1. Τον καθορισμό των ακόλουθων 4 Ζωνών Προστασίας για κάθε ένα από τους ταμιευτήρες πόσιμου νερού:
   i. Άμεση Ζώνη Προστασίας (ΑΖΠ)
   Η ΑΖΠ παρέχει προστασία στο άμεσο περιβάλλον των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υδροληψίας του φράγματος κατά κακόβουλων ή τυχαίων καταστροφών ή/και ρύπανσης.

   ii. Κοντινή Ζώνη Προστασίας (ΚΖΠ)
   Η ΚΖΠ είναι η σημαντικότερη ζώνη στην οποία ισχύουν οι αυστηρότεροι περιορισμοί. Στην πράξη λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια πιθανής άμεσης ρύπανσης του νερού του ταμιευτήρα καθορίζοντας απόσταση ασφαλείας από ανθρώπινες δραστηριότητες και αναπτύξεις οι οποίες αποτελούν τις κύριες πιέσεις ρύπανσης για τον ταμιευτήρα. Η ΚΖΠ περιλαμβάνει το τμήμα της λεκάνης απορροής από το οποίο το μεγαλύτερο φορτίο ρύπων από τυχόν ρύπανση αναμένεται ότι θα καταλήξει στον ταμιευτήρα. Η Ζώνη αποτελείται από την περιοχή αμέσως ανάντη του φράγματος καθώς και τις κοίτες και τα πρανή των ποταμών των οποίων η συνεισφορά τους στη ροή προς τον ταμιευτήρα είναι σημαντική. Το πλάτος της Ζώνης αυξάνεται ανάλογα με την κλίση του εδάφους στην περιοχή.

   iii. Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας (ΕΖΠ)
   Η ΕΖΠ ενισχύει τη Ζώνη Προστασίας. Προστατεύει το νερό του ταμιευτήρα από πιέσεις και σημαντικές πηγές ρύπανσης στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του φράγματος.

   iv. Παρόχθια Ζώνη Προστασίας (ΠΖΠ)
   H ΠΖΠ αποσκοπεί στην προστασία της παρόχθιας πανίδας και χλωρίδας και παρέχει προστασία σε όλα τα υδατορέματα που συμβάλλουν στην εισροή του ταμιευτήρα, από άμεση ρύπανση που θα μπορούσε να προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες εντός της παρόχθιας ζώνης. Αποτελείται από μια ζώνη πλάτους 5 μέτρων στην κάθε όχθη του υδατορέματος.

  2. Τον καθορισμό γενικών Διαχειριστικών Μέτρων Προστασίας εντός των 4 Ζωνών Προστασίας των ταμιευτήρων.

  3. Την ετοιμασία Προγράμματος Δράσης που στόχο έχει την προστασία των ταμιευτήρων από υφιστάμενες πιέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Φράγμα Κούρη

Φράγμα ΑρμίνουΦράγμα ΑσπρόκρεμμουΦράγμα Καλαβασού
Φράγμα ΚανναβιούΦράγμα Λευκάρων

Φράγμα ΓερμασόγειαςΦράγμα Διπόταμου
Φράγμα Κλήρου-Μαλούντα-Ακάκι

Φράγμα Ταμασσού Φράγμα ΞυλιάτουΦράγμα Ευρέτου
Φράγμα Αργάκας


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Περίληψη εργασιών καθορισμού ζωνών προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης

Technical criteria and methods for establishing reservoir protection zones
Τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό των Ζωνών Προστασίας φραγμάτων ύδρευσης στα πλαίσια εφαρμογής των Άρθρων 4 και 7 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/ΕΚ και των αντίστοιχων Άρθρων της εναρμονιστικής Κυπριακής νομοθεσίας (περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2012) που στόχο έχουν την προστασία της υγείας των πολιτών και τη βιωσιμότητα της πηγής ύδρευσης.

Reservoir Protection Zones – Method for determining the Zones
Περιγραφή της μεθοδολογίας καθορισμού των Ζωνών Προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης και της διαδικασίας σχεδιασμού των ορίων των ζωνών.

Kouris Reservoir Protection Ordinance
Καθορισμός διαχειριστικών μέτρων εντός των Ζωνών Προστασίας των ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης ώστε να διασφαλίζεται η δια νόμου απαιτούμενη προστασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως παράδειγμα καθορισμού διαχειριστικών μέτρων χρησιμοποιήθηκε η σημαντικότερη πηγή ύδρευσης της Κύπρου, στο ταμευτήρα (φράγμα) του Κούρη.

Kouris Reservoir Protection – Action Plan and recommendations for protection ordinance enforcement
Εξέταση των υφιστάμενων πιέσεων ρύπανσης εντός των Ζωνών Προστασίας του ταμιευτήρα (φράγμα) του Κούρη και προτάσεις για δράσεις για τη διαχείριση των υφιστάμενων πιέσεων ρύπανσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.


Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
© 2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση