Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) Πλυμμήρες Αποχετευτικά Συστήματα Οδηγία (91/271/ΕΟΚ)
Διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για τις «Περιοχές Πλημμύρας - 2011» ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις/αιτήματα πολιτών και μελετητών προς το ΤΑΥ