Ελληνικά | English
Ελληνικά | English
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf DairesiSu İnkişaf Dairesi
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf Dairesi
Ελληνικά | English
Arama: Arama


Sıtemıze Hoş Geldınız

Την προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Κύπρος θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση διαφόρων αποχετευτικών και υδατικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν. Για την υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των προγραμμάτων και έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν εμπλέκονται και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα. Ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ενεργεί το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Επίσης το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Έργου WΑΤΕRinCORE που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED.
Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο (www.structuralfunds.org.cy)

Στο παρόν στάδιο, τα ακόλουθα έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων συγχρηματοδοτούνται ή προωθούνται για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Έργα που συγχρηματοδοτούνται

Ταμείο Συνοχής
1. Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη – Περιστερώνας – Ακακίου
2. Αποχετευτικό Σύστημα του Δήμου Αθηένου
3. Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Σολέας
4. Αποχετευτικό Σύστημα των Κοκκινοχωριών
5. Μελέτες για την εφαρμογή των Άρθρων 9,11,13,14 &15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ

Διαρθρωτικά Ταμεία
1.Τρίπτυχο Έργου WATERinCORE
2. Τρίπτυχο Έργου Διαβούλευσης WATERinCORE
3. Εντυπο για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ - WATERinCORE
4. Εντυπο για τη ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ - WATERinCORE

Πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων (WATERinCORE)
Δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για το στρατηγικό σχέδιο διαχείρησης υδάτων (WATERinCORE)
Τρίτη Συνάντηση με θέμα "Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Υδρολογικής Περιοχής 8" (WATERinCORE)

Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής
Εργαστήρι με θέμα: «Συμβολή του Κοινού στην Αειφόρο Διαχείριση των Νερών»

Water Management Plans and Flood Risk in Cyprus

Project Objective:The preparation of the 2nd Draft River Basin Management Plan (RBMP) of Cyprus for the implementation of Directive 2000/60/EC (WFD) and the 1st Flood Risk Management Plan (FRMP) for the implementation of Directive 2007/60/EC.
Expected Results: River Basin Management Plan, Drought Management Plan, Flood Risk Management Plan, Programme of Measures, Strategic Environmental Assessment Study and Public Consultation Campaign.

The project may be co-financed by the EU Cohesion Fund by 85% of the total expenditure.

Contact details of the competent organization: Water Development Department, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Kennedy 100-110, Pallouriotissa, 1047 Nicosia (Att. Planning Division)

Tel.: 22609132, Fax: 22609133, e-mail: planning@wdd.moa.gov.cy, Website: www.wfd.wdd.moa.gov.cy êáé www.flood.wdd.moa.gov.cyFlood Risk Management Plan (posted in Greek)

Programme of Measures of the Flood Risk Management Plan of Cyprus (posted in Greek)


Public consultation for the Preliminary Flood Risk Management Plan of Cyprus (2016-2021)

The Water Development Department of the Ministry of Agriculture, Rural Development and the Environment, in application of Article 10 of the Assessment and Management of Flood Risks 2007/60/EC in Cyprus, announces the launch of the Public Consultation for the configuration of the
1st Draft Flood Risk Management Plan.

Public Consultation period: December 30, 2015 to February 20, 2016

A “consultation” form was provided to all stakeholders and the public for comments and observations on the preliminary FRMP (below). The public and the Stakeholders were also requested to fill in the “consultation” questionnaire provided below.

PRESS ROOM

 • The FRMP, the Programme of Measures of the FRMP and the reports of all FRMP supportive studies have been submitted to the European Commission through WISE (Water Information System for Europe)


Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Κινδύνων Πλημμύρας Κύπρου

Στόχος Έργου: Η κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ(ΟΠΥ) και του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Πρόγραμμα Μέτρων, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Εκστρατεία Δημόσιας Διαβούλευσης.
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε με ποσοστό 85% της συνολικής δαπάνης.
Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κέννεντυ 100-110, Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία (Υπόψη Υπηρεσία Προγραμματισμού)
Τηλ.: 22609132, Φαξ: 22609133, e-mail: planning@wdd.moa.gov.cy, Website: www.wfd.wdd.moa.gov.cy και www.flood.wdd.moa.gov.cy


Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

Πρόγραμμα μέτρων

Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 10 της Οδηγίας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων Πλημμύρας 2007/60/ΕΚ στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

Η Διαβούλευση άρχισε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2016

Το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκλήθηκαν να υποβάλουν γραπτώς, στο πιο κάτω έντυπο διαβούλευσης, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης

Προκαταρκτικές Eκθέσεις για την Eτοιμασία του 1ου ΣΔΚΠ:

1) Προκαταρτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οκτώβριος 2015)

2) Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σεπτέμβριος 2015)

Υποστηρικτικές Eκθέσεις για την Eτοιμασία του 1ου ΣΔΚΠ:

1) Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιπτώσεων από Πλημμύρες στις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου πλημμύρας (Νοέμβριος 2016)

2) Καθορισμός Κατάλληλων Στόχων για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας (Νοέμβριος 2016)

3) Καταγραφή Αρχών/Φορέων/Οργανισμών/ Κοινωνικών Ομάδων(Νοέμβριος 2016)

4) Αξιολόγηση Προγράμματος Μέτρων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου (Νοέμβριος 2016)

5) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών (Ιούλιος 2016)

6) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών - Μη Τεχνική Περίληψη (Ιούλιος 2016)

  ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ


Δράσεις 2012-2014

Άρθρο 6: Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

Άρθρο 4 και 5: Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • Το ΣΔΚΠ και το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου που αποσκοπoούν στην πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας έχουν ολοκληρωθεί και μαζί με τις εκθέσεις των σχετικών υποστηρικτικές μελετών έχουν υποβληθεί στην ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών WISE

 • Πραγματοποιήθηκε η Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας την Παρασκευή στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)

 • Πραγματοποιήθηκαν Δημόσιες Διαβουλεύσεις του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (4 και 5 Φεβρουαρίου 2015)

 • Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

 • Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) (2016-2021)


 • Show details for ApplicationsApplications
  Show details for On Line FormsOn Line Forms
  Show details for ON LINE FORM - SubsidiesON LINE FORM - Subsidies
  Show details for NFORMATION FOR DRILLERSNFORMATION FOR DRILLERS
  Show details for CURRENT CATALOGUE OF LICENSED DRILLERSCURRENT CATALOGUE OF LICENSED DRILLERS
  Show details for MapsMaps
  Show details for WDD Telephone DirectoriesWDD Telephone Directories
  Show details for Useful InformationUseful Information
  Show details for Useful LinksUseful Links
  Ι  DROUGHT INDICES
  (Drought Management Plan)

  Your Europe
  Your Europe' portal: A practical guide for citizens and businesses on their rights and opportunities in the EU's single market.

  In these pages, we aim to provide the most updated data of the water development of our country. A daily update of the reservoir storage is done, and statistical data for the use and conservation of water in Cyprus are given. In addition the Website provides information about our publications and photo gallery
  Click below to find our location

  ΑΙ

  Show details for ΑΙΤΗΣΕΙΣΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Show details for ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Show details for ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
  Show details for ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ

  Show details for ΧΑΡΤΕΣΧΑΡΤΕΣ
  Show details for ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Show details for ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Show details for ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Η Ευρώπη σου
  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.
  Μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της ανάπτυξης των υδατικών πόρων της Κύπρου. Γίνεται ενημέρωση για την πληρότητα των φραγμάτων και δίδονται στατιστικά στοιχεία όπως της συλλογής και της χρήσης του νερού στην Κύπρο. Στις σελίδες μας, θα βρείτε επίσης, έντυπα για την υποβολή διαφόρων αιτήσεων, εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες για τα μεγάλα υδατικά έργα, καθώς και συνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες σχετικές σελίδες με θέμα το νερό. Ο μέσος μηνιαίος όρος, επισκεψιμότητας του κοινού στο Διαδικτυακό μας τόπο για το 2014, ανήλθε στις 8.000 επισκέψεις
  Πατήστε πιο κάτω για να βρείτε που βρισκόμαστε


  Αρχική σελίδα ΤΑΥ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες.

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

  Οδηγία 2007/60/ΕΚ

  Κυπριακή Νομοθεσία
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας
  (Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Βασικός) Νόμος,
  Ν. 70(Ι)/2010 και ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, Ν. 153(Ι)/2012)  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου για τις πλημμύρες, προχωρεί με την υλοποίηση των διατάξεων του νόμου. Συγκεκριμένα το ΤΑΥ έχει ολοκληρώσει τα 2 πρώτα στάδια εφαρμογής και για το 3ο στάδιο προκήρυξε διαγωνισμό στις 18/11/2014 για αγορά υπηρεσιών για την Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις 19 «Περιοχές Πλημμύρας». Η προσφορά για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία “ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. – ECOS Μελετητική Α.Ε.”. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 18/5/2015 οπότε και άρχισαν οι εργασίες εκτέλεσης της. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες.

  Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια:

  Στάδιο 1:α) Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) στη χώρα.
  β) Καθορισμό των Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (Περιοχές Πλημμύρας) με βάση την ΠΑΚΠ. Οι Περιοχές Πλημμύρας αφορούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας.
  Στάδιο 2:Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Περιοχές Πλημμύρας.
  Στάδιο 3:Κατάρτηση Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Στις 18/5/2015 υπογράφηκε Σύμβαση για την Κατάρτιση μετά από ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΔΚΠ. Το ΣΔΚΠ συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό Προγράμματος Μέτρων πρόληψης και μείωσης του κινδύνου πλημμύρας. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2016

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τα αποτελέσματα των τριών σταδίων εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να επανεξετάζονται και ανάλογα να επικαιροποιούνται κάθε 6 έξι χρόνια, να τίθενται στη διάθεση του κοινού και να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση.

  Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες στην Κύπρο (Δεκ. 2014)

  Περιοχές και Χάρτες Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας(ΠΔΣΚΠ)

  Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

  WDD Home Page  MENU
  MAIN PAGE
  PRESS ROOM
  Information on the European Directive 2007/60/EC and the Cyprus Law on floods

  LEGISLATION ON FLOODS

  European Directive 2007/60/EC

  Cyprus Legislation
  IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FLOODS
  EVENTS
  PUBLIC CONSULTATION

  LINKS
  European Directive 2007/60/EC on the Assessment and Management of Flood Risks {Cyprus (Basic) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 70(I)/2010 and Cyprus (Amendment) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 153(I)/ 2012}


  The purpose of the European Directive 2007/60/EC and the corresponding harmonizing Cyprus legislation is to establish a framework for the assessment and management of flood risks, aiming at the reduction of the adverse effects of flooding on people and the environment. Through long-term planning and the promotion of the cooperation of all stakeholders the legislation lays the foundations for more effective prevention, protection and mitigation measures and policies for floods as well as the foundations for a higher level of the country’s preparedness for floods.

  The legislation on floods dictates three main implementation stages:

  Stage 1:a) Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) for the country
  b) Identification of areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas) based on the PFRA.
  Stage 2:Preparation of Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps for the Flood Risk Areas
  Stage 3:Design and establishment of Flood Risk Management Plans (FRMP) for the Flood Risk Areas through a process which allows for public involvement and consultation.

  The legislation on floods also dictates that every 6 years the results of its three implementation stages be reviewed and accordingly updated, be made available to the public and submitted to the European Commission for review.

  The implementation of the legislation on floods in Cyprus (December 2014)

  Areas and Maps of Areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas)

  Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps of the Flood Risk Areas


  Αρχική σελίδα ΤΑΥ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες.

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

  Οδηγία 2007/60/ΕΚ

  Κυπριακή Νομοθεσία
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Κινδύνων Πλημμύρας Κύπρου

  Στόχος Έργου: Η κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ(ΟΠΥ) και του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
  Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Πρόγραμμα Μέτρων, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Εκστρατεία Δημόσιας Διαβούλευσης.
  Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε με ποσοστό 85% της συνολικής δαπάνης.
  Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κέννεντυ 100-110, Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία (Υπόψη Υπηρεσία Προγραμματισμού)
  Τηλ.: 22609132, Φαξ: 22609133, e-mail: planning@wdd.moa.gov.cy, Website: www.wfd.wdd.moa.gov.cy και www.flood.wdd.moa.gov.cy

  1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (2016-2021)

  Δημόσια Διαβούλευση
  για το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 10 της Οδηγίας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων Πλημμύρας 2007/60/ΕΚ στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

  Η Διαβούλευση αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2015
  και ολοκληρώνεται στις 20 Φεβρουαρίου 2016

  Το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στο πιο κάτω έντυπο διαβούλευσης και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης


  Υποστηρικτικές Προκαταρκτικές Eκθέσεις για την Eτοιμασία του 1ου ΣΔΚΠ:

  1) Προκαταρτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  2) Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  3) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών

   ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ


  Δράσεις 2012-2014

  Άρθρο 6: Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

  Άρθρο 4 και 5: Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
 • Πραγματοποιήθηκε η Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας την Παρασκευή στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)

 • Πραγματοποιήθηκαν Δημόσιες Διαβουλεύσεις του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (4 και 5 Φεβρουαρίου 2015)

 • Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

 • Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) (2016-2021) • Send to Friend
  © 2003 -2008 Kıbrıs Cumhuriyeti , Su İnkişaf Dairesi