Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

1.Γενικά
-Η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) σ’αυτό τον τομέα.
-Μεταξύ άλλων, προς υλοποίηση της στρατηγικής, προωθήθηκε και η υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής για την κατασκευή του δικτύου Πράσινων Σημείων σε παγκύπριο επίπεδο.
-Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι ένας περιφραγμένος χώρος στον οποίο περιλαμβάνεται πύλη εισόδου και κτίριο διοίκησης όπου θα βρίσκεται ο υπεύθυνος για την καταγραφή των ποσοτήτων και των ειδών/ρευμάτων των απορριμμάτων που θα εισέρχονται σ’αυτό. Το κτίριο διοίκησης είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, πυροσβεστήρες, καθώς επίσης και με χώρο υγιεινής.
-Στο εσωτερικό του ΠΣ υπάρχει μεταλλικό στέγαστρο, στο οποίο θα γίνεται η εναπόθεση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και πιθανόν άλλων αποβλήτων που θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Κεντρικά του σημείου, υπάρχουν τοποθετημένα skip, φέροντας την κατάλληλη σήμανση, αναλόγως του είδους του αποβλήτου που θα συλλέγεται μέσα σ’αυτό. Στο βάθος του σημείου υπάρχει μια πλατεία, η οποία περιβάλλεται από τοιχίο και στον χώρο εκεί θα γίνεται η εναπόθεση των πράσινων/κλαδεμάτων. Επισημαίνεται ότι η εσωτερική οδός πρόσβασης στο ΠΣ είναι ασφαλτοστρωμένη με την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη σήμανση.
2.Σχεδιασμός/Μελέτη Πράσινων Σημείων
-Στα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) θα συλλέγονται απορρίμματα τα οποία δεν μπορούν να αναμειχθούν με τα οικιακά απορρίμματα. Η κατασκευή των ΠΣ αποσκοπεί στην συλλογή και ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών, τα οποία δεν θα δέχονται οι Μονάδες ΟΕΔΑ και τα οποία οι πολίτες είναι συνηθισμένοι είτε να τα τοποθετούν στους κάδους με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, είτε να εναποθέτουν παράνομα στην ύπαιθρο. Τα ΠΣ θα χρησιμοποιούνται, υπό περιορισμούς από τις Τοπικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν πρακτικές που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα οι Τοπικές Αρχές για την απόρριψη των αποβλήτων τους.
- Τα υλικά που θα παραλαμβάνονται στα Πράσινα Σημεία είναι τα ακόλουθα:

Υλικά καθαρισμού, χρώματα, θερμόμετρα, φάρμακα, λαμπτήρες, μπαταρίες, πλαστικά δοχεία, μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ), παιχνίδια, έπιπλα, στρώματα, υλικά συσκευασίας (χαρτόνια), κλαδεύματα (πράσινα), χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, υφάσματα (ρούχα), χαλιά, υλικά do it yourself (DIY): όχι αδρανή γενικά, αλλά πιθανά επαναχρησιμοποιήσιμα πλακάκια, είδη υγιεινής, ξύλο, υπολείμματα για ταφή, αδρανή.

Τα εν λόγω σημεία έχουν υποδειχθεί με βάση τον πληθυσμό που θα εξυπηρετείται, την απόσταση των κατοικιών από το σημείο, καθώς επίσης και τον χρόνο που χρειάζεται ο πολίτης για να μεταφέρει τα απορρίμματα από την κατοικία του σ’αυτό.
3.Κατασκευή των Πράσινων Σημείων
-Οι συμβάσεις που αφορούν την κατασκευή των Πράσινων Σημείων σε παγκύπριο επίπεδο έχουν υλοποιηθεί. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί (22) είκοσι δύο Πράσινα Σημεία (ΠΣ) τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:
- (4) τέσσερα στην επαρχία Πάφου.
- (6) έξι στις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου.
- (8) οκτώ στην επαρχία Λευκωσίας.
- (4) τέσσερα στην επαρχία Λεμεσού.

Κατά την περίοδο λειτουργίας τους θα χρησιμοποιηθούν και τα (4) τέσσερα Κινητά Πράσινα Σημεία τα οποία θα εξυπηρετούν τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της κάθε επαρχίας.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (GREEN POINTS) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», συνολικού προϋπολογισμού €5.931.142,78. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου «Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων», του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Το έργο αφορούσε τη Μελέτη και Κατασκευή των Πράσινων Σημείων των επαρχιών Λευκωσίας, Πάφου και Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (GREEN POINTS) ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού €2,073,518.35. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου «Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων», στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανέλαβε την ολοκλήρωση της σύμβασης που αφορούσε την κατασκευή των ΠΣ επαρχίας Λεμεσού και ΠΣ Αλάμπρας. Έχουν κατασκευαστεί ΠΣ στις κοινότητες Παρεκκλησιάς, Φασούλας, Κολοσσιού και Αυδήμου. Έχει ξεκινήσει επίσημα η λειτουργίας τους από τον περασμένο Σεπτέμβριο 2018. Έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης ή/και Αξιοποίησης Στερεών Αποβλήτων επαρχίας Λεμεσού η ευθύνη διαχείρισης και ομαλής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον περί Συμβουλίων Νόμο [Ν.85(I)/2005].

Ωστόσο, το ενδεχόμενο πύκνωσης των Πράσινων Σημείων, όχι μόνο στην επαρχία Λεμεσού, αλλά σε παγκύπριο επίπεδο τυγχάνει χειρισμού από το Τμήμα Περιβάλλοντος.


Back To Top