Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τη παροχή Προκαταρκτικών Απόψεων από το ΤΑΥ για αδειοδοτήσεις αναπτύξεων

Πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πολίτες / μελετητές πριν αιτηθούν για παροχή Προκαταρκτικών Απόψεων από το ΤΑΥ για αδειοδοτήσεις αναπτύξεων
1. Όρια υδατοπρομήθειας
(Όρια υδατοπρομήθειας ως έχουν καθοριστεί από τους οικείους Έπαρχους και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως)
(Όρια υδατοπρομήθειας Κοινοτήτων / Δήμων που εξυπηρετούνται από άλλες Αρμόδιες Αρχές Υδατοπρομήθειας)
2.Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης
3.Ζώνες προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης
4.Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας
5.Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (συμπεριλαμβανομένων και διαδραστικών)
6.Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)
(Κριτήρια έγκρισης αιτήσεων για επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης)
(Kαθορισμός πολεοδομικών ζωνών προστασίας υδατορεμάτων)
7.Ελάχιστες απαιτήσεις για Υδρολογικές / Υδραυλικές μελέτες
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πιο κάτω θα βρείτε τις αντίστοιχες Αιτήσεις:

Έντυπο ΤΑΥ 01/2019: Πληροφορίες προς το Τ.Α.Υ. για επίσπευση διατύπωσης απόψεων στην αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής άδειας
Έντυπο ΤΑΥ 02/2019: Πληροφορίες προς το Τ.Α.Υ. για επίσπευση διατύπωσης απόψεων στην αίτηση για χορήγηση Άδειας Οικοδομής /Διαχωρισμού
Βεβαίωση που χρειάζεται να επισυναφτεί μαζί με τις πάνω ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1.Βεβαίωση Μελετητή (ΤΑΥ 03/2019)
Βεβαιώσεις που χρειάζονται να επισυναφθούν με την αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης:
1.Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού (ΤΑΥ 04/2019)
2.Βεβαίωση Κοινοτικής Αρχής (ΤΑΥ 05/2019)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παροχής Προκαταρκτικών Απόψεων από Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για σκοπούς εξασφάλισης Πολεοδομικής Άδειας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παροχής Προκαταρκτικών Απόψεων από ΤΑΥ για σκοπούς εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής - Διαχωρισμού


Back To Top