Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


«Δειγματοληψία, Ανάλυση Δειγμάτων και Αξιολόγηση Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων (Ποταμοί). Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/Εκ».

Υπογράφηκε τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εταιρείας I.A.CO ENVIRONMENTAL AND WATER CONSULTANTS LIMITED, η Σύμβαση με αρ. ΤΑΥ 19/2019, αναφορικά με «SAMPLING, SAMPLE ANALYSIS AND EVALUATION OF BIOLOGICAL QUALITY ELEMENTS. IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF DIRECTIVE 2000/60/EC», για την τιμή των €289.800,00 (Διακοσίων Ογδόντα Εννέα χιλιάδων και Οχτακόσιων Ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Την Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους της Αναδόχου Εταιρείας, I.A.CO ENVIRONMENTAL AND WATER CONSULTANTS LIMITED, o Διευθυντής της, κ.Άγις Ιακωβίδης.

Η εν λόγω Σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες.
Back To Top