Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)

Κριτήρια έγκρισης αιτήσεων για επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης


Πρωτόκολλο έλεγχου και κριτήρια έγκρισης αιτήσεων για επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης

Το 2012, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του νέου περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων νόμου, το ΤΑΥ αναθεώρησε και επικαιροποίησε την πολιτική του σχετικά με τις αιτήσεις για επεμβάσεις σε υδατορέματα ή/και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης. Η μελέτη αναθεώρησης και επικαιροποίησης της πολιτικής του ΤΑΥ συμπεριελάμβανε τον καταρτισμό πρωτόκολλου διαδικασίας για αξιολόγηση των προτεινόμενων επεμβάσεων και τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για έγκριση των αιτήσεων με στόχο:

1.Την ενημέρωση των πολιτών.
2.Τη διασφάλιση της όσο το δυνατό μεγαλύτερης διαφάνειας χειρισμού των υποθέσεων.
3.Κοινή βάση χειρισμού και συνεπακόλουθα ομοιότροπη αντιμετώπιση των αιτήσεων από το ΤΑΥ.
4.Την κωδικοποίηση, σε μορφή διαγραμμάτων ροής, των κριτηρίων έγκρισης και των σχετικών διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής ώστε να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί ο χειρισμός των αιτήσεων.
5.Την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω της ταχύτερης ανταπόκρισης του ΤΑΥ σε ερωτήματα από Πολεοδομικές Αρχές, Κυβερνητικά Τμήματα, Επαρχιακές Διοικήσεις, Τοπικές Αρχές κ.λπ. για αιτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για αναπτύξεις που επηρεάζουν υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.
6.Την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και της αντίστοιχης Κυπριακής εναρμονιστικής νομοθεσίας (οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων νόμοι του 2004 μέχρι 2012) και
7.Την προστασία από πλημμύρες των πολιτών και των περιουσιών τους σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες, 2007/60/ΕΚ και της αντίστοιχης Κυπριακής εναρμονιστικής νομοθεσίας (οι περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμοι του 2010 και 2012) που αποσκοπούν στην πρόληψη πλημμυρών.

Τα κριτήρια έγκρισης αφορούν τους 5 κύριους τύπους προτεινόμενων επεμβάσεων σε υδατορέματα ή/και σε παρόχθιες περιοχές, δηλαδή αιτήσεις για:

1.Δικαίωμα διάβασης πάνω από υδατόρεμα.
2.Κατάργηση τμήματος υδατορέματος.
3.Μετακίνηση τμήματος υδατορέματος.
4.Υπογειοποίηση ή εγκιβωτισμό τμήματος υδατορέματος.
5.Ανάπτυξη τεμαχίου το οποίο είτε γειτνιάζει με υδατόρεμα είτε διασχίζεται από υδατόρεμα.

Το ΤΑΥ έχει ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας.

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμένα υδατορέματα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαγράμματα ροής των κριτηρίων έγκρισης και των σχετικών διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής του ΤΑΥ.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροστασία υδατορεμάτων-Μελέτη καθορισμού πολιτικής (Φεβρουάριος 2015)


Back To Top