Ελληνικά | English
Ελληνικά | English
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf DairesiSu İnkişaf Dairesi
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf Dairesi
Ελληνικά | English
Arama: Arama


Sıtemıze Hoş Geldınız


UNDER CONSTRUCTION

Αρχική σελίδα ΤΑΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οδηγία 2007/60/ΕΚ

Κυπριακή Νομοθεσία
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας
(Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Βασικός) Νόμος,
Ν. 70(Ι)/2010 και ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, Ν. 153(Ι)/2012)Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου για τις πλημμύρες, προχωρεί με την υλοποίηση των διατάξεων του νόμου. Συγκεκριμένα το ΤΑΥ έχει ολοκληρώσει τα 2 πρώτα στάδια εφαρμογής και για το 3ο στάδιο προκήρυξε διαγωνισμό στις 18/11/2014 για αγορά υπηρεσιών για την Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις 19 «Περιοχές Πλημμύρας». Η προσφορά για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία “ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. – ECOS Μελετητική Α.Ε.”. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 18/5/2015 οπότε και άρχισαν οι εργασίες εκτέλεσης της. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια:

Στάδιο 1:α) Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) στη χώρα.
β) Καθορισμό των Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (Περιοχές Πλημμύρας) με βάση την ΠΑΚΠ. Οι Περιοχές Πλημμύρας αφορούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας.
Στάδιο 2:Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Περιοχές Πλημμύρας.
Στάδιο 3:Στις 18/5/2015 υπογράφηκε Σύμβαση για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις 19 «Περιοχές Πλημμύρας». Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τα αποτελέσματα των τριών σταδίων εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να επανεξετάζονται και ανάλογα να επικαιροποιούνται κάθε 6 έξι χρόνια, να τίθενται στη διάθεση του κοινού και να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες στην Κύπρο (Δεκ. 2014)

Περιοχές και Χάρτες Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας(ΠΔΣΚΠ)

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

WDD Home PageMENU
MAIN PAGE
PRESS ROOM
Information on the European Directive 2007/60/EC and the Cyprus Law on floods

LEGISLATION ON FLOODS

European Directive 2007/60/EC

Cyprus Legislation
IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FLOODS
EVENTS
PUBLIC CONSULTATION

LINKS
European Directive 2007/60/EC on the Assessment and Management of Flood Risks {Cyprus (Basic) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 70(I)/2010 and Cyprus (Amendment) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 153(I)/ 2012}


The purpose of the European Directive 2007/60/EC and the corresponding harmonizing Cyprus legislation is to establish a framework for the assessment and management of flood risks, aiming at the reduction of the adverse effects of flooding on people and the environment. Through long-term planning and the promotion of the cooperation of all stakeholders the legislation lays the foundations for more effective prevention, protection and mitigation measures and policies for floods as well as the foundations for a higher level of the country’s preparedness for floods.

The legislation on floods dictates three main implementation stages:

Stage 1:a) Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) for the country
b) Identification of areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas) based on the PFRA.
Stage 2:Preparation of Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps for the Flood Risk Areas
Stage 3:Design and establishment of Flood Risk Management Plans (FRMP) for the Flood Risk Areas through a process which allows for public involvement and consultation.

The legislation on floods also dictates that every 6 years the results of its three implementation stages be reviewed and accordingly updated, be made available to the public and submitted to the European Commission for review.

The implementation of the legislation on floods in Cyprus (December 2014)

Areas and Maps of Areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas)

Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps of the Flood Risk Areas
Send to Friend
© 2003 -2008 Kıbrıs Cumhuriyeti , Su İnkişaf Dairesi