Ελληνικά | English
Ελληνικά | English
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf DairesiSu İnkişaf Dairesi
Kıbrıs CumhuriyetiSu İnkişaf Dairesi
Ελληνικά | English
Arama: Arama


Sıtemıze Hoş Geldınız


UNDER CONSTRUCTION

Αρχική σελίδα ΤΑΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οδηγία 2007/60/ΕΚ

Κυπριακή Νομοθεσία
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας
(Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Βασικός) Νόμος,
Ν. 70(Ι)/2010 και ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, Ν. 153(Ι)/2012)Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου για τις πλημμύρες, προχωρεί με την υλοποίηση των διατάξεων του νόμου. Συγκεκριμένα το ΤΑΥ έχει ολοκληρώσει τα 2 πρώτα στάδια εφαρμογής και για το 3ο στάδιο προκήρυξε διαγωνισμό στις 18/11/2014 για αγορά υπηρεσιών για την Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις 19 «Περιοχές Πλημμύρας». Η προσφορά για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία “ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. – ECOS Μελετητική Α.Ε.”. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 18/5/2015 οπότε και άρχισαν οι εργασίες εκτέλεσης της. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια:

Στάδιο 1:α) Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) στη χώρα.
β) Καθορισμό των Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (Περιοχές Πλημμύρας) με βάση την ΠΑΚΠ. Οι Περιοχές Πλημμύρας αφορούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας.
Στάδιο 2:Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Περιοχές Πλημμύρας.
Στάδιο 3:Κατάρτηση Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Στις 18/5/2015 υπογράφηκε Σύμβαση για την Κατάρτιση μετά από ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΔΚΠ. Το ΣΔΚΠ συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό Προγράμματος Μέτρων πρόληψης και μείωσης του κινδύνου πλημμύρας. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 15 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τα αποτελέσματα των τριών σταδίων εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να επανεξετάζονται και ανάλογα να επικαιροποιούνται κάθε 6 έξι χρόνια, να τίθενται στη διάθεση του κοινού και να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλημμύρες στην Κύπρο (Δεκ. 2014)

Περιοχές και Χάρτες Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας(ΠΔΣΚΠ)

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

WDD Home PageMENU
MAIN PAGE
PRESS ROOM
Information on the European Directive 2007/60/EC and the Cyprus Law on floods

LEGISLATION ON FLOODS

European Directive 2007/60/EC

Cyprus Legislation
IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FLOODS
EVENTS
PUBLIC CONSULTATION

LINKS
European Directive 2007/60/EC on the Assessment and Management of Flood Risks {Cyprus (Basic) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 70(I)/2010 and Cyprus (Amendment) Law on Evaluation, Management and Control of Flood Risk, N. 153(I)/ 2012}


The purpose of the European Directive 2007/60/EC and the corresponding harmonizing Cyprus legislation is to establish a framework for the assessment and management of flood risks, aiming at the reduction of the adverse effects of flooding on people and the environment. Through long-term planning and the promotion of the cooperation of all stakeholders the legislation lays the foundations for more effective prevention, protection and mitigation measures and policies for floods as well as the foundations for a higher level of the country’s preparedness for floods.

The legislation on floods dictates three main implementation stages:

Stage 1:a) Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) for the country
b) Identification of areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas) based on the PFRA.
Stage 2:Preparation of Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps for the Flood Risk Areas
Stage 3:Design and establishment of Flood Risk Management Plans (FRMP) for the Flood Risk Areas through a process which allows for public involvement and consultation.

The legislation on floods also dictates that every 6 years the results of its three implementation stages be reviewed and accordingly updated, be made available to the public and submitted to the European Commission for review.

The implementation of the legislation on floods in Cyprus (December 2014)

Areas and Maps of Areas of Potential Significant Flood Risks (Flood Risk Areas)

Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps of the Flood Risk Areas


Αρχική σελίδα ΤΑΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οδηγία 2007/60/ΕΚ

Κυπριακή Νομοθεσία
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Κινδύνων Πλημμύρας Κύπρου

Στόχος Έργου: Η κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ(ΟΠΥ) και του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Πρόγραμμα Μέτρων, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Εκστρατεία Δημόσιας Διαβούλευσης.
Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε με ποσοστό 85% της συνολικής δαπάνης.
Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κέννεντυ 100-110, Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία (Υπόψη Υπηρεσία Προγραμματισμού)
Τηλ.: 22609132, Φαξ: 22609133, e-mail: planning@wdd.moa.gov.cy, Website: www.wfd.wdd.moa.gov.cy και www.flood.wdd.moa.gov.cy

1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (2016-2021)

Δημόσια Διαβούλευση
για το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 10 της Οδηγίας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων Πλημμύρας 2007/60/ΕΚ στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

Η Διαβούλευση αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2015
και ολοκληρώνεται στις 20 Φεβρουαρίου 2016

Το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στο πιο κάτω έντυπο διαβούλευσης και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης


Υποστηρικτικές Προκαταρκτικές Eκθέσεις για την Eτοιμασία του 1ου ΣΔΚΠ:

1) Προκαταρτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

2) Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

3) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών

    ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ


Δράσεις 2012-2014

Άρθρο 6: Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ

Άρθρο 4 και 5: Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
  • Πραγματοποιήθηκε η Παγκύπρια Ημερίδα για το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας την Παρασκευή στη Λευκωσία (19 Φεβρουαρίου 2016)

  • Πραγματοποιήθηκαν Δημόσιες Διαβουλεύσεις του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (4 και 5 Φεβρουαρίου 2015)

  • Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  • Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) (2016-2021)  • Send to Friend
    © 2003 -2008 Kıbrıs Cumhuriyeti , Su İnkişaf Dairesi