ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ

Οι σημαντικότερες προθεσμίες της Οδηγίας είναι:
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2003 τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την Οδηγία, να προσδιορίσουν τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού στο έδαφος τους, καθώς επίσης, και την κατάλληλη αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανόνων της Οδηγίας σε καθεμία από τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού τους.
Επίσης μέχρι το Δεκέμβριο του 2004 τα κράτη μέλη θα έπρεπε να προβούν, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, σε ανάλυση των χαρακτηριστικών της, σε επισκόπηση των πιέσεων και επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, καθώς και σε οικονομική ανάλυση για τις χρήσεις του νερού. Οφείλουν, επίσης, να δημιουργήσουν μητρώο προστατευόμενων περιοχών.
Επιπρόσθετα τα κράτη μέλη θα έπρεπε μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 να θέσουν σε λειτουργία προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων καθώς και των προστατευόμενων περιοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πιέσεων και επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάλυσης, καθώς και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν, μετά από ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας, τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει η Οδηγία. Όλα τα μέτρα θα πρέπει να προσδιοριστούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 και να τεθούν σε λειτουργία το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, ώστε τα νερά να ανταποκρίνονται στην «καλή κατάσταση» μέχρι το 2015.
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν διάφορα στοιχεία όπως, γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων, προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών, χάρτη των δικτύων παρακολούθησης, περίληψη της οικονομικής ανάλυσης, περίληψη των μέτρων που θεσπίζονται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας κ.λπ.
Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο εφαρμογής είναι η ανάπτυξη πολιτικών τιμολόγησης του νερού. Η Οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη, μέχρι το 2010, να αναπτύξουν πολιτικές τιμολόγησης του νερού οι οποίες να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το νερό και στις οποίες όλοι οι χρήστες – γεωργία, βιομηχανία και νοικοκυριά – συμβάλλουν κατάλληλα.
Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφόρηση του κοινού. Σύμφωνα με το άρθρο 14 τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των μερών στην υλοποίηση της Οδηγίας, ιδίως στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, δημοσιεύουν και θέτουν στη διάθεση του κοινού, για τη διατύπωση παρατηρήσεων:
χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών για την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2006,
μία ενδιάμεση επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης που εντοπίστηκαν, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2007, και
αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την υιοθέτηση του, το Δεκέμβριο του 2009.

Back To Top