ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΠΥ (2009-2015)

Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) αναμορφώνει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» μέχρι το 2015.

Σημ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 9 Ιουνίου 2011, ενέκρινε το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου.


Back To Top