Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει στη διάθεση του δεδομένα από 2 μετεωρολογικά RADAR. Τα RADAR είναι εγκατεστημένα στις περιοχές Ριζοελιά (Λάρνακα) και κοντά στο χωριό Νατά (Πάφος). Πρόκειται για RADAR τύπου X-Band Doppler, με διπλή πολικότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση της βροχόπτωσης καθώς και την κατηγοριοποίηση της κατακρήμνισης, π.χ. χαλάζι, χιόνι κτλ. Και τα 2 RADAR πραγματοποιούν ταυτόχρονη οριζόντια και κατακόρυφη σάρωση, καλύπτοντας έτσι τον εναέριο χώρο της Κύπρου και δίνοντας τη δυνατότητα για έγκαιρο εντοπισμό και εκτίμηση καιρικών συστημάτων καθώς και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και έκδοση σχετικών προειδοποιήσεων.

Εικόνες από τα 2 RADAR διατίθενται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας πιο κάτω, ενώ δεδομένα από τα 2 RADAR διατίθενται συχνά στην επιστημονική κοινότητα του νησιού για έρευνα.


Back to Top