Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021 – 2027
Slider Image 3
Slider Image 1
Slider Image 2
Slider Image 4
Slider Image 5
Slider Image 6
Slider Image 7

Καλωσορίσατε στη σελίδα μας

H ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών(ΤΑΘΕ) παρέχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο αποτυπώνει την αναπτυξιακή στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027 (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 για το ΕΤΘΑΥ).

Η ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού, των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του εν λόγω Προγράμματος. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να πλοηγηθεί και να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Το Πρόγραμμα σε Αριθμούς

€54,7 εκ.
70% Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΘΑΥ)
30% Κυπριακή Δημοκρατία

4 Θεματικές Προτεραιότητες

2 Στόχοι Πολιτικής

Προτεραιότητες Προγράμματος

Pie Chart με τα ποσοστά των τεσσάρων προτεραιοτήτων του ταμείου

Προτεραιότητα 1

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων

Προτεραιότητα 2

Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση

Προτεραιότητα 3

Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Προτεραιότητα 4

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Back to Top