Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Νομοθεσία

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον - Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Έργα - Ο Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 (Ν. 127(Ι)/2018)