Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Δασικά Μέτρα ΠΑΑ 2007-2013

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 συμπεριελάμβανε τα τρία (3) πιο κάτω Μέτρα, υποδιαιρούμενα σε Καθεστώτα ή Δράσεις:

(α) Μέτρο 2.4: « Δασώσεις»

Καθεστώς 2.4.1: «Δάσωση γεωργικής γης»,

Καθεστώς 2.4.2: «Εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστημάτων»,

Καθεστώς 2.4.3: «Δάσωση μη γεωργικής γης».

(β) Μέτρο 2.5: «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καμένων περιοχών»

Το Μέτρο περιλάμβανε τις ακόλουθες δύο Δράσεις:

1. «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές»,

2. «Αποκατάσταση / αναδάσωση καμένων περιοχών».

(γ) Μέτρο 2.6: «Διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών»

Καθεστώς 2.6.1: « Μη παραγωγικές επενδύσεις»,

Καθεστώς 2.6.2: « Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»,

Καθεστώς 2.6.3: « Ενισχύσεις Natura 2000»,


Το Μέτρο 2.4: «Δασώσεις», απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στους γεωργούς του τόπου μας, με σκοπό, την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την αξιοποίηση μη αποδοτικών ή εγκαταλειμμένων γεωργικών καλλιεργειών και τη μετατροπή τους σε δάσος, με την εγκατάσταση δασικών δέντρων και για την προστασία υφιστάμενων γεωργικών καλλιεργειών. Οι δασώσεις αυτές, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου και ασφαλώς, συνέβαλαν στην αύξηση των δασικών εκτάσεων της Κύπρου, αλλά παράλληλα, η εφαρμογή των καθεστώτων αυτών, συνέβαλε και στην εξασφάλιση οικονομικού εισοδήματος και ως εκ τούτου, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας.

Το Μέτρο 2.5: «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καμένων περιοχών», είχε ως βασικό σκοπό, τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων, από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με το Σχέδιο πυροπροστασίας των Δασών, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των καμένων περιοχών.


Πρώτη Δράση, «Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές»

Οι αιτητές / επενδυτές, στη Δράση αυτή, ενδιαφέρθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν για τα πιο κάτω:

(α) Την κατασκευή / εγκατάσταση υποδομών πυροπροστασίας σε διάφορες δασικές περιοχές, τόσο σε κρατικά όσον και σε ιδιωτικά δάση. Τα κυριότερα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν, αφορούσαν κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων, διάνοιξη δασικών δρόμων, κατασκευή υδατοδεξαμενών, εγκατάσταση υδροστομίων / βαλβίδων και αρκετών συστημάτων πυρασφάλειας σε πολυσύχναστους χώρους, όπως εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, αλλά και κατά μήκος δρόμων σε δασικές περιοχές. Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον για καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή γειτνιάζουν με δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις και εφαρμογή δασοκομικών μέτρων, για μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών και ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία του δάσους και άλλων δασικών εκτάσεων.

β) Την Ανάπτυξη και βελτίωση υποστατικών, σταθερών μέσων ανίχνευσης πυρκαγιών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνίας, όπως, κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στη χερσόνησο του Ακάμα, αλλά και ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Δασών, με την αγορά ραδιοτηλεφώνων, φωτοβολταϊκών και τηλεφωνικών συστημάτων, αναμεταδοτών κ.ά., τα οποία συμβάλλουν στην άμεση επικοινωνία για προστασία των δασών και όχι μόνο.


Δεύτερη Δράση, «Αποκατάσταση / αναδάσωση καμένων περιοχών»

Οι αιτητές / επενδυτές, στη Δράση αυτή, ενδιαφέρθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν για τα πιο κάτω:

Αποκατάσταση / αναδάσωση καμένων περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση κάλυψε την Αναδάσωση, την εγκατάσταση κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων και λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (Gabions), καθώς επίσης και περιποίηση / συντήρηση της αναδάσωσης για τρία χρόνια μετά τη συμπλήρωση της αναδάσωσης, η οποία είχε διάρκεια δύο χρόνια. Αρκετά από τα έργα αυτά, έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή του Σαϊττά, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουνίου, 2007 και έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της καμένης περιοχής. Τα δάση της Κύπρου μπορεί να έχουν χαμηλή παραγωγικότητα σε ξύλο, όμως, προσφέρουν άλλες πολύτιμες υπηρεσίες και αγαθά, που αν και δύσκολα αποτιμώνται σε οικονομικούς όρους, είναι στοιχεία σημαντικά για την οικονομία και την ευημερία του λαού μας.


Μέτρο 2.6 «Διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών».


Το Καθεστώς 2.6.1 «Μη παραγωγικές επενδύσεις»
, είχε ως βασικό στόχο, τη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού ρόλου των δασών. Έγινε προσπάθεια να ικανοποιηθεί η ανάγκη όλου του πληθυσμού της Κύπρου, αγροτικού και αστικού, για την καλύτερη δυνατή αναψυχή στα δάση, με απώτερο σκοπό τη σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του λαού μας και των επισκεπτών της Κύπρου μας. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση της δασικής αναψυχής προβάλλει πρώτιστα και από την απαίτηση να προστατευτεί το ίδιο το δάσος από κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει από την ανοργάνωτη περιπλάνηση των περιηγητών στο δάσος. Επιπρόσθετα, συμβάλλει και στα ακόλουθα:-

Στη βελτίωση των προσφερόμενων γνώσεων και εμπειριών προς το κοινό, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, γύρω από δασικά και περιβαλλοντικά θέματα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για προστασία των δασών και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Στην αύξηση της χωρητικότητας των εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών στους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, στη βελτίωση και επέκταση του δικτύου μονοπατιών μελέτης της φύσης και στην αύξηση του αριθμού θέσεων θέας.

Έχουν υλοποιηθεί διάφορα έργα, σ’ όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Ενδεικτικά, χρηματοδοτήθηκαν τρία Περιβαλλοντικά κέντρα και ένα Μουσείο με δασικά εκθέματα. Τα τρία Περιβαλλοντικά κέντρα καλύπτουν σχεδόν όλες τις ελεύθερες περιοχές του νησιού. Το Περιβαλλοντικό κέντρο στη Σκαρίνου, υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας. Το Περιβαλλοντικό κέντρο στην Επισκοπή Πάφου υλοποιήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής Πάφου. Το Περιβαλλοντικό κέντρο στο Κάβο Γκρέκο, υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δασών. Το Μουσείο με δασικά εκθέματα στην περιοχή του Κάμπου Τσακίστρας, υλοποιήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου Τσακίστρας.

Επίσης, έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετά έργα για Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών μελέτης της φύσης, Ανάδειξη θέσεων θέας και Ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς, με την ανάπλαση και εξωραϊσμό παραδοσιακών βρυσών και γεφυριών.

Το Καθεστώς 2.6.2 «Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», είχε ως βασικό σκοπό, την ενίσχυση του οικολογικού και προστατευτικού ρόλου των δασών σε περιοχές εκτός του δικτύου NATURA 2000.

Οι αιτητές / επενδυτές - οι οποίοι είναι δασοκτήμονες - πήραν οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος που υπόκεινται, λόγω των δεσμεύσεων που ανέλαβαν συνομολογώντας και υπογράφοντας Συμβόλαιο / Συμφωνία, με τον Διευθυντή Τμήματος Δασών, για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού.

Το Καθεστώς 2.6.3 «Ενισχύσεις NATURA 2000» , είχε ως βασικό σκοπό, τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και γενικά του οικολογικού ρόλου των δασών με τη διαφύλαξη και βελτίωση των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστημάτων. Οι αιτητές / επενδυτές - οι οποίοι είναι δασοκτήμονες - στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, έλαβαν οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν, λόγω των δεσμεύσεων που ανέλαβαν, συνομολογώντας και υπογράφοντας Συμβόλαιο / Συμφωνία, με τον Διευθυντή Τμήματος Δασών, για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού.

Για ολόκληρο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, δαπανήθηκε το ποσό των €11,37 εκατομμυρίων περίπου.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων