Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Χλωρίδα

Χλωρίδα

Η μελέτη της κυπριακής χλωρίδας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Τμήματος Δασών. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται συλλογή φυτών για εμπλουτισμό του βοτανολογίου του Τμήματος Δασών, συστηματική συλλογή δεδομένων για τη χλωρίδα καθώς και παρακολούθηση σπάνιων και απειλούμενων ειδών, όπως για παράδειγμα τα είδη των Παραρτημάτων II και IV Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και είδη που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Η δραστηριότητα αυτή, συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας της κυπριακής χλωρίδας και κατ’ επέκταση βοηθά τις προσπάθειες προστασίας και διατήρησης της.

Μέχρι σήμερα (δεδομένα 2019), στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί 1649 ιθαγενή είδη και υποείδη καθώς και 254 επιγενή φυτά (εγκλιματισμένα ξενικά). Επιπρόσθετα, η χλωρίδα περιλαμβάνει 43 υβρίδια και 85 είδη με αδιευκρίνιστο καθεστώς.


Κατηγορία (Οκτώβριος 2015)Αριθμός
Ιθαγενή είδη και υποείδη1649
Εγκλιματισμένα ξενικά254
Υβρίδια43
Σύνολο1946

Τα ενδημικά φυτά της Κύπρου, δηλαδή αυτά που περιορίζονται αποκλειστικά στο νησί μας, ανέρχονται στα 141 είδη και υποείδη. Το ποσοστό ενδημισμού, επί του συνόλου της ιθαγενούς χλωρίδας, σε επίπεδο είδους είναι 7,15% και σε επίπεδο υποείδους 8,55%.
Οι οροσειρές Τροόδους και Πενταδακτύλου αποτελούν κέντρα ενδημισμού. Στην οροσειρά Τροόδους απαντούν 102 ενδημικά είδη και υποείδη (72,3% των ενδημικών), από τα οποίο 47 είναι τοπικά ενδημικά (περιορίζονται στην οροσειρά) όπως τα είδη Cedrus brevifolia (κέδρος), Quercus alnifolia (λατζιά), Erysimum kykkoticum, Ranunculus kykkoensis, Crocus cyprius, Corydalis rutifolia, Onosma troodi, Nepeta troodi, και Alyssum chondrogynum. Στην οροσειρά Πενταδακτύλου απαντούν 61 ενδημικά είδη και υποείδη (43,3% των ενδημικών) από τα οποία 14 είναι τοπικά ενδημικά της οροσειράς. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα χασμόφυτα Brassica hilarionis, Delphinium caseyi, Dianthus cyprius, Onosma caspitosa και Sideritis cypria.
Άλλες σημαντικές περιοχές ενδημισμού στην Κύπρο είναι η χερσόνησος Ακάμα με 43 ενδημικά (30,5%) από τα οποία τα δυο είναι τοπικά ενδημικά (Centaurea akamantis, Tulipa akamasica) και το Βουνί Παναγιάς, που παρά τη μικρή του έκταση, φιλοξενεί 37 ενδημικά (26%).
Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, 238 είδη (14.4% της ιθαγενούς χλωρίδας) έχουν χαρακτηρισθεί ως απειλούμενα (Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κυνδυνεύοντα και Εύτρωτα) ενώ 23 ως Τοπικά Εξαφανισθέντα. Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία κινδύνου φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

IUCN Category
Number of Plants
Cumulative Sum
Percentage
Τοπικά Εξαφανισθέντα, Regionally Extinct (RE/?RE)
23
23
7.0
Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Critically Endangered (CR)
46
69
14.0
Κινδυνεύονατα, Endangered (EN)
64
133
19.5
Εύτρωτα, Vulnerable (VU)
128
261
39.0
Ανεπαρκώς Γνωστά, Data Deficient (DD)
45
306
13.7
Εγγύς Απειλούμενα, Near Threatened (NT)
15
321
4.6
Χαμηλού Κινδύνου, Least Concern (LC)
7
328
2.2
Total
328
328
100.0


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων