Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Οικοτόποι

Οικότοποι

Οι οικότοποι αποτελούν χερσαίες περιοχές ή υγρότοπους που διακρίνονται χάριν των βιολογικών (βιοτικών) και μη βιολογικών (αβιοτικών) γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές.
Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) έχουν περιληφθεί οι φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικής τους κατανομής, ή έχουν περιορισμένη εξάπλωση, ή αποτελούν σπουδαία δείγματα τυπικών γνωρισμάτων μίας από τις βιογεωγραφικές περιοχές της ευρωπαϊκής ένωσης.
Το Παράρτημα Ι της οδηγίας περιλαμβάνει τους φυσικούς και ημι-φυσικούς τύπους οικοτόπων που απαντούν στα Κράτη Μέλη της ΕΕ για τους οποίους απαιτείται η κήρυξη προστατευμένων περιοχών για τη δημιουργία το δικτύου Natura 2000.

Στην Κύπρο έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία 42 χερσαίων οικοτόπων από τους οποίους οι 11 είναι οικότοποι προτεραιότητας, δηλαδή τύποι οικοτόπων που απειλούνται με εξαφάνιση και το όριο φυσικής εξάπλωσης τους εμπίπτει κυρίως μέσα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς οικότοπους του παραρτήματος Ι που απαντούν στην Κύπρο είναι:
α) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκη της Μεσογείου (τύπος οικοτόπου 9540), που στην Κύπρο αντιπροσωπεύονται με την τραχεία πεύκη (Pinus brutia).
β) Δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra subsp. palassiana) (τύπος οικοτόπου 9530*).
γ) Δάση ανατολικής πλάτανου (Platanion orientalis) (τύπος οικοτόπου 92C0)
δ) Δάση ελιάς και χαρουπιάς (τύπος οικοτόπου 9320)
ε) Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus phoenicea (τύπος οικοτόπου 5210)
στ) Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea) (τύπος οικοτόπου 5420).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος, ως νεοεισερχόμενο κράτος, πρότεινε εννέα νέους τύπους οικοτόπων. Από αυτούς οι πέντε εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Παράρτημα Ι ως νέοι οικότοποι, ενώ για τους υπόλοιπους έγινε τροποποίηση στους ορισμούς των υφιστάμενων οικοτόπων, έτσι ώστε η περιγραφή τους να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν στην Κύπρο. Οι πέντε οικότοποι που προτάθηκαν από την Κύπρο και εντάχθηκαν στο Παράρτημα Ι είναι:
α) Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) (τύπος οικοτόπου 9530*).
β) Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia (τύπος οικοτόπου 9390*).
γ) Δασικές συστάδες της Quercus infectoria subsp. veneris (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) (τύπος οικοτόπου 93Α0).
δ) Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου (τύπος οικοτόπου 62B0*).
ε) Τυρφώνες του Τροόδους (τύπος οικοτόπου 6460*).

* οικότοπος προτεραιότητας


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων