Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Δομή - Οργανόγραμμα


Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, με βάση τις δραστηριότητές του, είναι διοικητικά διαρθρωμένο στους εξής πέντε κλάδους:

(α) Γεωλογικής Χαρτογράφησης (περιλαμβάνει τα θέματα γεωπάρκων)
(β) Υδρογεωλογίας και Γεωτρήσεων (περιλαμβάνει αποθήκες και εργοτάξια)
(γ) Μηχανικής Γεωλογίας και Γεωκινδύνων
(δ) Σεισμολογίας και Γεωφυσικής (περιλαμβάνει όλες τις υποδομές μηχανογράφησης του Τμήματος)
(ε) Οικονομικής Γεωλογίας

Τα θέματα υδρογονανθράκων συντονίζονται από τη Διεύθυνση. Οι πιο πάνω κλάδοι υποστηρίζονται, ανάλογα με τις εργασίες τους, από γεωχημικό εργαστήριο για εκπόνηση αναλύσεων νερών, εδαφών και πετρωμάτων, γεωτεχνικό εργαστήριο για εκπόνηση γεωτεχνικών δοκιμών, γεωτρητικά εργοτάξια για ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και υδρογεωτρήσεων, συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων, σεισμολογικό δίκτυο, δίκτυα παρακολούθησης των υπόγειων νερών και σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών. Η υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος συμπληρώνεται με διοικητικό αρχείο, γραμματεία, λογιστήριο και βιβλιοθήκη.

Το οργανόγραμμα του Τμήματος φαίνεται πιο κάτω:Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat organogramma_gr_new.pdf

Back To Top