Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία νέου ταμείου για την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020:το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Μέσω τα ταμείου θα χρηματοδοτούνται έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε οι δικαιούχοι να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το νέο ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) καθώς και σειρά άλλων μέσων. Το ταμείο προτείνει να χρηματοδοτηθεί με κονδύλιο ύψους 6.5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.


Παρουσίαση της Πρότασης Κανονισμού για το νέο χρηματοδοτικό μέσο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ 2014-2020) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(912,63 Kb)
Παρουσίαση_Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020(858,49 Kb)
Σημείωμα και Παρουσίαση για τα άρθρα του Κεφαλαίου Ι Αειφόρος Ανάπτυξη της Αλιείας της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020(463,47 Kb) Σημείωμα και Παρουσίαση για τα άρθρα του Κεφαλαίου Ι Αειφόρος Ανάπτυξη της Αλιείας της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020(518,86 Kb)
Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 , για τη διεξαγωγή της στρατηγικής μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΣΜΕΕΠ) του προγράμματος και για την ετοιμασία της εκ των προτέρων Αξιολόγησης (Ex-ante) του Προγράμματος (Αρ. Διαγωνισμού: 08/2013)(124,92 Kb)
Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020(317,65 Kb) Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020(372,77 Kb) Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020(492,11 Kb)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση