Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια


Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη επενδύσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά.

Το Σχέδιο προωθεί δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις αφορούν την ενθάρρυνση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την υιοθέτηση και εφαρμογή νέας τεχνολογίας, τη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις.

Δράση 1. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Δράση 2. Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών
Δράση 3. Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
Δράση 4. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σε ότι αφορά την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία από τους θηρευτές
Δράση 5. Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Δράση 6. Διαφοροποίηση του εισοδήματος των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Χορηγιών Υδατοκαλλιεργεια_26052020.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ