Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.3 - Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο) - 1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΕΛ (Εμπορία-Μεταποίηση)Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) με τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ότι αφορά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων

 Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.

 Κατηγορία 3. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €80.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€60.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€20.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €5.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €80.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014.

Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Οι Δικαιούχοι του Σχεδίου θα πρέπει να είναι εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λάρνακας, Δρομολαξιάς – Μενεού, Παραλιμνίου, Αγ. Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και οι Κοινότητες: Ζύγι, Μαρί, Ξυλοτύμβου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια και Λιοπετριού.

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Λειτουργός Ενημέρωσης: Ευδοκία Μπαλαμού

Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα

Τηλ.: 24 815280, Φαξ: 24 636817.Email: ebalamou@anetel.com


ocx Οδηγός_ΕμπορίαΜεταποίηση_ΑΝΕΤΕΛ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 320 KB)
ocx Παράρτημα 1.docx (Μέγεθος Αρχείου: 150 KB)
Παράρτημα 2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 224 KB)
Παράρτημα 3.doc (Μέγεθος Αρχείου: 211 KB)
Παράρτημα 4.doc (Μέγεθος Αρχείου: 203 KB)
Παράρτημα 5α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 212 KB)
Παράρτημα 5β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 217 KB)
Παράρτημα 5γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 208 KB)
Παράρτημα 6α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 358 KB)
Παράρτημα 6β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 243 KB)
Παράρτημα 6γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 203 KB)
Παράρτημα 7.doc (Μέγεθος Αρχείου: 190 KB)
Παράρτημα 8α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 302 KB)
Παράρτημα 8β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 217 KB)
Παράρτημα 9α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 228 KB)
Παράρτημα 9β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 220 KB)
lsx Παράρτημα 9γ.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 12 KB)
Παράρτημα 10.doc (Μέγεθος Αρχείου: 228 KB)
Παράρτημα 11.doc (Μέγεθος Αρχείου: 225 KB)
Παράρτημα 12.doc (Μέγεθος Αρχείου: 221 KB)
Παράρτημα 13α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 237 KB)
Παράρτημα 13β.xls (Μέγεθος Αρχείου: 64 KB)
Παράρτημα 14.doc (Μέγεθος Αρχείου: 283 KB)
Παράρτημα 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 240 KB)
Παράρτημα 16.doc (Μέγεθος Αρχείου: 127 KB)
Παράρτημα 17.doc (Μέγεθος Αρχείου: 99 KB)
Παράρτημα 18.doc (Μέγεθος Αρχείου: 64 KB)
Παράρτημα 19.xls (Μέγεθος Αρχείου: 101 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ