Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον Τομέα Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων

Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων ΙΙ.pdfΣχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων ΙΙ.pdf

Στόχος του Μέτρου 5.3 είναι η χρηματοδότηση ενεργειών σχετικών με την εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που να συμβάλουν στη βελτίωση του συστήματος εμπορίας τόσο στον τομέα της αλιείας όσο και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, τη βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

Συγκεκριμένα, τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις.

Δράση 5.3.1 Σύσταση οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων αναγνωρισμένων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ, τμήμα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 (άρθρο 68.1.α).

Δράση 5.3.2 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 68.1.β).
Στη Δράση 5.3.2 για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβάνονται:
i) είδη με καλές προοπτικές εμπορίας,
ii) ανεπιθύμητα αλιεύματα που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με τεχνικά μέτρα, με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013,
iii) προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εντός της έννοιας του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Δράση 5.3.3 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (άρθρο 68.1.γ).
Στη Δράση 5.3.3 η προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας γίνεται μέσω της διευκόλυνσης:
i) της αίτησης για καταχώριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ii) της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης,
iii) της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή,
iv) της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων,

Δράση 5.3.4 Συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές (άρθρο 68.1.δ).

Δράση 5.3.5 Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 (άρθρο 68.1.ε).

Δράση 5.3.6 Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, σύμφωνων προς την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 68.1.στ).

Δράση 5.3.7 Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά (άρθρο 68.1.ζ).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων ΙΙ.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ