Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - Συναντήσεων και Εκδηλώσεων


Παραλαβή Αιτήσεων για Σχέδιο Απόσυρσης Αλ. Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - 26/06/2015


Οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ θα μεταβούν στον Κάτω Πύργο για την παραλαβή αιτήσεων την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 από τις 09:30 – 13:00.

Η αίτηση (Παράρτημα 1 Οδηγού) πρέπει απαραιτήτως να είναι συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή
2. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου (Παράρτημα 2 Οδηγού)
3. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης (Παράρτημα 3 Οδηγού) (απαραίτητο μόνο σε περίπτωση εκπροσώπησης του αιτητή και στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτήτης)
4. Πιστοποιητικό εγγραφής σκάφους από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλία

Τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση πριν να προσέλθουν για να την υποβάλουν, ειδικά σε ότι αφορά το τμήμα 3 που θα πρέπει ο αιτητής να δηλώσει τον αριθμό των αδειών των οποίων κατέχει και ακολούθως ο αριθμός αυτός θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο Τομέα Αλιευτικών Πόρων του ΤΑΘΕ, ώστε να μπει η αντίστοιχη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που γίνει λάθος ή παράλειψη στοιχείων στο τμήμα 3 της αίτησης, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο αιτητής και οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες δοθούν από τον αιτητή εκ των υστέρων δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη.Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DG MARE
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ