Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προτεραιότητα της 'Ενωσης 1  Η προτεραιότητα της Ένωσης 1 αφορά στην προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας.

  Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στη

  1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
  2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων
  4. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, καθώς και βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας
  5. Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης

  Η πολιτική ανάπτυξης της θαλάσσιας αλιείας για την Κύπρο, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, επικεντρώνεται στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων, στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, του εισοδήματος και της κατάρτισης των αλιέων και στη βελτίωση της ποιότητας και της προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.

  Η θαλάσσια αλιεία στην Κύπρο είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα βιωσιμότητας, το οποίο οφείλεται κυρίως στην κακή κατάσταση αρκετών εμπορικών αλιευτικών αποθεμάτων. Η χαμηλή βιολογική παραγωγικότητα της περιοχής, σε συνδυασμό με την έντονη αλιευτική πίεση, ιδιαίτερα επί των βενθικών αποθεμάτων, οδηγούν τα αποθέματα αυτά σε υπεραλίευση, η οποία έχει ως επακόλουθο τις χαμηλές αλιευτικές παραγωγές του κυπριακού στόλου και τα χαμηλά εισοδήματα των αλιέων. Ο κίνδυνος περαιτέρω μείωσης κάποιων αλιευτικών αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης αλιευτικής πίεσης, αλλά και της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών και της εξάπλωσης ξενικών ειδών είναι ορατός, και ως εκ τούτου χρειάζονται δραστικές αλλαγές στη διαχείριση του τομέα.

  Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας αλιευμάτων και αλιευτικών μεθόδων που χαρακτηρίζουν την αλιεία στα νερά της Κύπρου, δεν είναι αποτελεσματικό να λαμβάνονται διαχειριστικά μέτρα που να αφορούν συγκεκριμένα είδη, όπως εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες περιοχές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθείται μια πιο σφαιρική προσέγγιση για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλιείας στα διάφορα αποθέματα και γενικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, με μέτρα που να στοχεύουν στη γενικότερη προσαρμογή της αλιευτικής πίεσης στα υπάρχοντα αλιεύματα. Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την προσαρμογή της δυναμικότητας/αλιευτικής ικανότητας του στόλου, τον περιορισμό στη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τη βελτίωση της επιλεκτικότητας ή/και εισαγωγή πιο επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων. Παράλληλα χρειάζεται να προωθηθεί η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και γενικότερα η διατήρηση Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος της Κύπρου, εφόσον αυτά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αειφόρο και βιώσιμη χρήση των έμβιων υδάτινων πόρων σε επίπεδα που καθιστούν μεταξύ άλλων δυνατή την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

  Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των αλιέων αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τον αλιευτικό τομέα. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και της διασφάλισης της υγιεινής και ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων μπορεί να εξασφαλιστεί με στήριξη σχετικών επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, καθώς και αλιευτικών υποδομών.

  Σημαντικό ρόλο στο πρόβλημα βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα παίζει και η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση των ίδιων των αλιέων. Οι αλιείς, ως επί το πλείστον μεγάλοι σε ηλικία, στερούνται, σε μεγάλο βαθμό, γνώσεων σε θέματα αλιείας, ναυσιπλοΐας, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος. Η επιμόρφωση των αλιέων σε αυτά τα θέματα μπορεί να τους βοηθήσει ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους αλλά και το εισόδημά τους, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους αλλά και της επέκτασης ή και διαφοροποίησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

  Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας την περίοδο 2014 – 2020, τέθηκαν ειδικοί στόχοι, εναρμονισμένοι με την 1η προτεραιότητα της Ένωσης, που έχουν να κάνουν με την προώθηση μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και θα επιτευχθούν με την εφαρμογή σειράς μέτρων που αφορούν:
  · τη μείωση του ενεργού αλιευτικού στόλου μέσω της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της διάλυσης αλιευτικών σκαφών
  · τη βελτίωση των αλιευτικών εργαλείων ώστε να αυξηθεί η επιλεκτικότητα και να μειωθούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα
  · την εισαγωγή νέων, πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων αλιείας
  · την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
  · τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αλιευτικών υποδομών
  · τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα αλιευτικά σκάφη
  · τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλιέων

  Πέραν των πιο πάνω προωθείται η εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση για τους αλιείς στα πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 4.

  Ειδικά όσον αφορά την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (θαλάσσιες περιοχές Natura 2000, περιλαμβανομένων των τεχνητών υφάλων) ως εργαλείο προστασίας και διατήρησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, ορθολογικής διαχείρισης της αλιείας και διασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξης των θαλασσίων πόρων. Επιπλέον, θα προωθηθούν δράσεις που αποσκοπούν στην εμπλουτισμό της γνώσης για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου η οποία θα αποτελέσει εργαλείο για τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Για την επίτευξη των παραπάνω θα αξιοποιηθεί το σχετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (20008/56/ΕΚ) και η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

  Η υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της Ένωσης 1, θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως:

  · Μέτρο 1.3 - Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
  · Μέτρο 1.7 - Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος
  · Μέτρο 1.9 - Υγεία και ασφάλεια
  · Μέτρο 1.11 - Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
  · Μέτρο 1.15 - Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών
  · Μέτρο 1.17 - Συλλογή από τους αλιείς αποβλήτων από τη θάλασσα
  · Μέτρο 1.18 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  · Μέτρο 1.19 - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα
  · Μέτρο 1.20 - Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Επενδύσεις επί των σκαφών - Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Απόδοσης – Μελέτες
  · Μέτρο 1.21 - Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός μηχανών
  · Μέτρο 1.22 - Επενδύσεις για τη βελτίωση των αλιευτικών υποδομών
  · Μέτρο 1.23 - Επενδύσεις σε αλιευτικές υποδομές για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων

No documents foundDG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ