ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προτεραιότητα της 'Ενωσης 3


  Η προτεραιότητα της Ένωσης 3 αφορά στην ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

  Ειδικότερα οι στόχοι της είναι

  1. Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης, καθώς και βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης δεδομένων
  2. Παροχή στήριξης στην παρακολούθησης, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.


  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

  Για να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου αλιείας το οποίο θα καλύπτει στο σύνολο του το ευρύ φάσμα των απαιτούμενων ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, το ΤΑΘΕ θα στηριχτεί σε στρατηγική που θα αποσκοπεί στον εντοπισμό, στην περιγραφή και στην διάθεση των συμφερότερων από την άποψη του κόστους εργαλείων ελέγχου και μέσων επιθεώρησης, προσαρμοσμένων στο χαρακτήρα και στο εκτιμώμενο επίπεδο κάθε κινδύνου και στον καθορισμό στόχων.

  Ως πρότυπο για εφαρμογή ενός αποδοτικού συστήματος ελέγχου, θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για την αλιεία του Ερυθρού Τόνου το οποίο εναρμονίζει τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των τύπων αλιείας για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των σχεδίων διαχείρισης. Κατ’ επέκταση θα θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις που θα διεξάγονται από το ΤΑΘΕ.

  Ο στόχος του ΤΑΘΕ αφορά στη θέσπιση σχεδίων/προγραμμάτων ελέγχου που να μην χαρακτηρίζονται από τη στόχευση συγκεκριμένου είδους αλιείας, αξιοποιώντας έτσι τους διαθέσιμους πόρους στο μέγιστο. Για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό, θα πρέπει να στηριχτούμε στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, στη χρήση της τεχνολογίας μέσω της εύκολης πρόσβασης αλλά και ευκολίας στο χειρισμό αλλά και στην εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης κινδύνου.

  Το σύστημα ελέγχου που θα θεσπιστεί θα βασίζεται στους Κανονισμούς της ΕΕ συμπεριλαμβανομένου και νέων προνοιών που απορρέουν από την αναθεώρηση της ΚΑΠ, και τους νέους κανόνες που θα προκύψουν, όπως για παράδειγμα την σταδιακή μείωση των απορρίψεων.

  Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση των εμπλεκομένων για τις υποχρεώσεις που έχουν, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στους νέους Κανόνες.

  ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Για την υλοποίηση του γενικού στόχου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της ορθολογιστικής χρήσης των πόρων κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της παροχής επιστημονικής γνώσης και συλλογής δεδομένων. Η προώθηση αυτή θα επιτευχθεί με τη στήριξη της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης των απαιτούμενων για τη διαχείριση της αλιείας δεδομένων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 (1) και (2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου.

  Τα δεδομένα συλλογής και διαχείρισης, τα οποία θα διατίθενται στους τελικούς χρήστες για επιστημονική ανάλυση και παροχή γνωμοδότησης , θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση:
  - της κατάστασης των αποθεμάτων που υφίστανται εκμετάλλευση
  - του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήματα
  - των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

  Πιο ειδικά, θα στηριχθούν τα εξής:
  - Πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας αποθεμάτων που καλύπτονται από την ΚΑλΠ
  - Παρακολούθηση της εμπορικής και ερασιτεχνικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας αλίευσης ειδών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες
  - Θαλάσσιες έρευνες (π.χ. MEDITS)
  - Υπολογισμός δεικτών οικοσυστήματος
  - Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων από τους κλάδους της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
  - Συμμετοχή εκπροσώπων σε περιφερειακές συντονιστικές συναντήσεις, καθώς και σε συναντήσεις των Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης της Αλιείας
  - Βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου της εφαρμογής πιλοτικών μελετών
  - Αναβάθμιση και διαχείριση Βάσης Δεδομένων
  - Θέματα όπως κόστος προσωπικού, εμπειρογνωμόνων και σύμβουλων, κόστος εξοπλισμού και αναλώσιμων για την εφαρμογή του προγράμματος συλλογής

  Με την υλοποίηση των πιο πάνω αναμένονται:
  - Εξασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και πόρων
  - Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων συλλογής και διαχείρισης
  - Πλήρης ανταπόκριση στα αιτήματα παροχής δεδομένων στους τελικούς χρήστες (Data Call) και στις υποχρεώσεις αποστολής δεδομένων προς τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας
  - Αύξηση του αριθμού των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου για τα οποία εκτιμάται η κατάστασή τους σε σχέση με τη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (MSY)
  - Πιθανή δημιουργία βιο-οικονομικών μοντέλων
  - Πιθανή λήψη τεχνικών μέτρων με βάση την παροχή επιστημονικής γνωμοδότησης που προέρχεται από τη συλλογή δεδομένων.

  Η υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της Ένωσης 3, θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως:

  · Μέτρο 3.1 - Έλεγχος και Επιβολή
  · Μέτρο 3.2 - Συλλογή Δεδομένων

No documents found


_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020