ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προτεραιότητα της 'Ενωσης 4


  Η προτεραιότητα της Ένωσης 4 που αφορά την αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής έχει ώς στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας


  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)

  Ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ορίζεται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες, ποταμό ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, η οποία είναι λειτουργικά συνεκτική σε γεωγραφικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος.

  Στόχος είναι η διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και η διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των περιοχών μέσα από την αποτελεσματικότερη και βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσα από τη υιοθέτηση νέων ή καινοτόμων τεχνολογιών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Τα πιο πάνω μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από την προσέγγιση «CLLD: Community-led local development» (ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων), μέσω της οποίας αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναπτυξιακές ανάγκες των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου, και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα μέσω εξειδικευμένων ανά περιοχή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προϋποθέτει χωρική προσέγγιση μέσα από την οποία θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί ανάπτυξής τους. Με τον τρόπο αυτό θα καθοριστούν οι στόχοι και ακολούθως με μεγαλύτερη ακρίβεια τα οποιαδήποτε Μέτρα, τα οποία θα ενταχθούν στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ). Η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας, στηριζόμενη ιδιαίτερα στην εμπειρία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στη συνεργασία και στην καινοτομία.

  Για τις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κύριες προκλήσεις αποτελούν η δημιουργία νέων μορφών εισοδήματος και νέων θέσεων απασχόλησης και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών για τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς τους ως τουριστικούς προορισμούς, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών, και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν για την Κύπρο στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και περαιτέρω προώθηση του αλιευτικού και του καταδυτικού τουρισμού.

  Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας επιδιώκεται κυρίως η προώθηση μέτρων που να αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με στήριξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση των αλιέων σε θέματα αλιείας, ναυσιπλοΐας, ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος.

  Η προσέγγιση «CLLD» θα εφαρμοστεί στις αγροτικές και στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου με χρηματοδότηση αντίστοιχα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ως εκ τούτου, θα δοθεί δυνατότητα στις ΤΟΔΑ να εφαρμόζουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε περιοχές όπου οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας συνυπάρχουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων. Στην περίπτωση που μια ΤΟΔΑ αποφασίσει να συμπεριλάβει στη στρατηγική της, δράσεις και από τα δύο ταμεία, τότε θα πρέπει να καθορίζονται ποιες από τις δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ποιες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

  Δεδομένου ότι οι περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καλύπτουν μεγάλο μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα υπάρξει προσπάθεια ώστε η προσέγγιση CLLD να εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, (όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από τις Αρχές της Δημοκρατίας), αναλόγως των τοπικών αναγκών και του τοπικού ενδιαφέροντος.

  Η υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως:

  · Μέτρο 4.1 - Προπαρασκευαστική υποστήριξη
  · Μέτρο 4.2 - Εφαρμογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
  · Μέτρο 4.3 Λειτουργία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
  · Μέτρο 4.4 - Δραστηριότητες συνεργασίας


Σχετικά Αρχεία:

No documents found


_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020