ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προτεραιότητα της 'Ενωσης 5


  Η Προτεραιότητα της Ένωσης 5 αφορά στην ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης με ειδικούς στόχους τη

  1. Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  2. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας


  ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

  Η πολιτική ανάπτυξης του τομέα της εμπορίας και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στην Κύπρο, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της Κοινής Οργάνωσης Αγορών, επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας, της προώθησης και του συστήματος εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων. Για την περίοδο 2014 – 2020, τέθηκαν ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του τομέα εμπορίας και μεταποίησης, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τις προτεραιότητες της Ένωσης.

  Οι ειδικοί στόχοι που εντάσσονται στην 5η προτεραιότητα της Ένωσης θα επιτευχθούν με την εφαρμογή σειράς μέτρων που αφορούν κυρίως τη στήριξη μεταποιητικών μονάδων για παραγωγή καπνιστών, αλατισμένων και μαριναρισμένων προϊόντων, καθώς και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων τοπικής παραγωγής από τη συλλεκτική αλιεία, καθώς επίσης και στη σύσταση οργανώσεων παραγωγών αλιευτικών προϊόντων.

  Εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας
  Η εμπορία ντόπιων αλιευτικών προϊόντων στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα κράτη, όπως η ψηλή ποιότητα των προϊόντων, οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των χώρων εκφόρτωσης και των σημείων εμπορίας και ως εκ τούτου δυνατότητα διάθεσης φρέσκων προϊόντων στους καταναλωτές και η ισχυρή προτίμηση των καταναλωτών σε νωπά ντόπια αλιεύματα. Παρόλα αυτά, η έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών και η απουσία σωστών οργανωτικών δομών μεταξύ τους, οδηγεί σε ένα σύστημα εμπορίας, το οποίο δεν διασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των αλιευμάτων. Επίσης, η δυσκολία αποδοχής νέων ειδών από τους καταναλωτές, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός ντόπιων αλιευτικών προϊόντων από εισαγόμενα, εντείνουν σε σημαντικό βαθμό τις δυσκολίες του τομέα. Η πολιτική ανάπτυξης του τομέα της εμπορίας αλιευτικών προϊόντων στην Κύπρο επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας, της προώθησης και του συστήματος εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, με προτεραιότητα τα ντόπια προϊόντα.

  Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζει και ο τομέας μεταποίησης προϊόντων αλιείας, κυρίως λόγω της δυσκολίας τροφοδοσίας ντόπιων πρώτων υλών για μεταποίηση και του ψηλού κόστους εισαγωγής πρώτων υλών. Μέσα από τη στήριξη του μεταποιητικού τομέα, υπάρχει η δυνατότητα προώθησης ντόπιων αλιευτικών προϊόντων με χαμηλή ζήτηση.

  Για την περίοδο 2014 – 2020, τέθηκαν ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του τομέα εμπορίας και μεταποίησης, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τις προτεραιότητες της Ένωσης και τις αρχές της Κοινής Οργάνωσης Αγορών. Οι ειδικοί στόχοι που εντάσσονται στην 5η προτεραιότητα της Ένωσης θα
  επιτευχθούν με την εφαρμογή σειράς μέτρων που αφορούν κυρίως τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών αλιευτικών προϊόντων για ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας και τη στήριξη μεταποιητικών μονάδων για παραγωγή καπνιστών, αλατισμένων και μαριναρισμένων προϊόντων, καθώς και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων τοπικής παραγωγής από τη συλλεκτική αλιεία.

  Εμπορία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
  Οι υφιστάμενοι έλεγχοι και διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την παραγωγή και εμπορία προϊόντων άριστης ποιότητας και υγιεινής. Παρόλα αυτά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αντιμετωπίζουν μερικές φορές προβλήματα λόγω της αντίληψης που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό. Αυτοί οι ενδοιασμοί του κοινού και πολλές φορές κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων αφορούν την περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο και βιώσιμη πτυχή της παραγωγής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φυσικά και στην Κύπρο, παράγονται με τρόπο περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο, τότε μέσω σχετικών εκστρατειών ενημέρωσης αναμένεται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όπως και η κοινωνική τους αποδοχή. Σημαντικό ρόλο στις εκστρατείες ενημέρωσης θα διαδραματίσει η πιθανή ανάπτυξη συγκεκριμένης σήμανσης που να αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων σε σχέση με τους ενδοιασμούς του καταναλωτικού κοινού όπως π.χ. η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η μη χρήση αντιβιοτικών ή άλλων φαρμακευτικών αγωγών κτλ.

  Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
  Επιπρόσθετα με τις ενέργειες που θα πρέπει να προωθηθούν στα πλαίσια της εμπορίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των υπόλοιπων δράσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να στηριχτεί αντίστοιχα και η μεταποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

  Η υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της Ένωσης 5, θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως:

  · Μέτρο 5.2 – Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση
  · Μέτρο 5.3 - Μέτρα εμπορίας
  · Μέτρο 5.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

No documents found


_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020