ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγκύκλιοι


- Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις
 
- Υπολογισμός του Επιλέξιμου για Συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που παράγουν καθαρά έσοδα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 
- Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών
 
- Αρχή Πιστοποίησης: Ενημέρωση και χειρισμός Παρατυπιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020
 
- Διαδικασίες Επαληθεύσεων
 
- Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ενταγμένων σε αυτά Έργων/Σχεδίων Χορηγιών
 
- Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου
 
- Χρηματοροές Έργων
 
- Κανόνες Επιλεξιμότητατας
 
- Διαδικασίες Διασφάλισης Συμβατότητας των Έργων για Δημόσιες Συμβάσεις
 

_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020