Μελέτες Τεκμηρίωσης:

• Οριστικός Προσδιορισμός των Ιδιαιτέρως Τροποποιημένων και Τεχνητών Υδάτινων Σωμάτων
• Προσδιορισμός των εξαιρέσεων & καθορισμός των επιδιωκόμενων στόχων
• Αξιολόγηση/ταξινόμηση της κατάστασης των υδάτων
• Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος
• Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων
• Επισκόπηση των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των Υδάτων
• Αναθεώρηση/επικαιροποίηση του άρθρου 5 της ΟΠΥ
• Ουσίες προτεραιότητας


Back To Top