Εnglish
Κυπριακή Δημοκρατία Δασικό Κολέγιο Κύπρου Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Ειδική Αναζήτηση          


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Δασικού Κολεγίου Κύπρου.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το Δασικό Κολέγιο και τα προγράμματα που προσφέρει.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς με νέο υλικό και πληροφορίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ

1. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διερευνά την ύπαρξη ενδιαφέροντος εκ μέρους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης που λειτουργούν και προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο, για χρήση / αξιοποίηση ολόκληρου ή μέρους των υποδομών του Δασικού Κολεγίου Κύπρου (ΔΚΚ) στον Πρόδρομο, για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό όρους που θα καθοριστούν/συμφωνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

2. Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις υποδομές του ΔΚΚ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων που σχετίζονται με τη Δασολογία ή/και Οικολογία ή/και Προστασία του Περιβάλλοντος ή/και συναφή αντικείμενα.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μια ή και τις δυο πιο κάτω επιλογές:

(α) Χρήση χώρων του Κολεγίου (εκπαιδευτικές αίθουσες, κοιτώνες κτλ.) για προκαθορισμένες περιόδους του χρόνου.
(β) Χρήση όλων των χώρων του Κολεγίου, με τον όρο ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμοι για χρήση από το Τμήμα Δασών για προκαθορισμένες περιόδους του χρόνου.

Οι λεπτομέρειες τυχόν συμφωνίας θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης που θα βασίζεται στις ανάγκες τόσο του Τμήματος όσο και του ενδιαφερομένου.

4. Με βάση τα πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναμένεται να υποβάλουν Προκαταρκτική Πρόταση σε σχέση με μια ή και τις δυο επιλογές που φαίνονται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:
(α) Όνομα και διεύθυνση προτείνοντος φορέα και στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής.
(β) Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού Ιδρύματος και των προγραμμάτων που προσφέρει στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.
(γ) Προτεινόμενη χρήση / αντικείμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια εκπαιδευτικού/ων προγράμματος /ων, περίοδος και στοχευόμενοι σπουδαστές / εκπαιδευόμενοι.
(δ) Χώροι (περίπου) που απαιτούνται και κοιτώνες για πραγματοποίηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
(στ) Πιθανοί τρόποι συνεργασίας / υποστήριξης στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Δασών ή τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων από το Τμήμα Δασών (για περισσότερες πληροφορίες και ενδείξεις για προγράμματα που δυνατό να εφαρμόσει το Τμήμα Δασών, βλέπε προκαταρκτικό “Σχέδιο Δράσης για τη μετεξέλιξη του ΔΚΚ σε Εκπαιδευτικό - Επιμορφωτικό Κέντρο”, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών - http://www.moa.gov.cy/forest).

5. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν τις δυνατότητες/ υποδομές που υπάρχουν στο Δασικό Κολέγιο, π.χ. διαθέσιμους χώρους, εξοπλισμό κτλ., και για τυχόν επιτόπια επίσκεψη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον με τον Συντηρητή Δασών, κ. Πέτρο Πέτρου (email: pepetrou@fd.moa.gov.cy – τηλ. 22805580).

6. Με βάση τα πιο πάνω οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν την πρόταση τους ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στη διεύθυνση:

Διευθυντή Τμήματος Δασών
Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. director@fd.moa.gov.cy
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φεβρουάριος, 2016
Κάντε κλίκ: Δημόσιες Συμβάσεις Κάντε κλίκ: Κύπρος και Ομοσπονδία

  

Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

©2003 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Τμήμα Δασών, Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας