Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξυπηρέτηση κοινού

Άδεια Έργου Υδροληψίας, Άδεια Υδροληψίας, Άδεια Έργου Συγκράτησης και Άδεια για Διατρητές

Άδεια Έργου Υδροληψίας
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση άδειας για την ανόρυξη /κατασκευή /διεύρυνση /εκβάθυνση /επέκταση /τροποποίηση υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας, για χρήση (εγκεκριμένης ποσότητας) νερού για κάλυψη των υδατικών αναγκών του (π.χ. άρδευση, ύδρευση κ.λπ.).
Για χορήγηση άδειας άντλησης νερού υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση Άδειας Υδροληψίας.
Κόστος με την υποβολή της αίτησης:€100 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Νομοθεσία / Κανονισμός:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος -79(Ι)/2010 Άρθρο 80 και 83, Κ.Δ.Π. 50/2011
Σημειώση:Η εκτέλεση της ανόρυξης γεώτρησης θα πρέπει να γίνεται από Αδειούχο Διατρητή.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άδεια Υδροληψίας
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση άδειας για χρήση εγκεκριμένης ποσότητας νερού από έργο υδροληψίας /έργο συγκράτησης /λήψη νερού από επιφανειακά χερσαία νερά χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε έργου υδροληψίας.
Κόστος με την υποβολή της αίτησης:€100 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Νομοθεσία / Κανονισμός:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος -79(Ι)/2010 Άρθρο 80 και 83, Κ.Δ.Π. 50/2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Άδεια Έργου Συγκράτησης Νερού
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση άδειας για κατασκευή ή τροποποίηση οποιουδήποτε Έργου συγκράτησης ή εκτροπής ή παρεμπόδισης ή απόφραξης σε οποιοδήποτε σημείο ροής επιφανειακών χερσαίων υδάτων
Κόστος με την υποβολή της αίτησης:€100 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Νομοθεσία / Κανονισμός:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος -79(Ι)/2010 Άρθρο 80 και 83, Κ.Δ.Π. 50/2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παραχώρηση Άδειας Διατρητή
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση άδειας διατρητή, για να μπορεί να διανοίγει ή κατασκευάζει φρέαρ ή να τροποποιεί υφιστάμενο φρέαρ
Κόστος με την υποβολή της αίτησης:€100 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Νομοθεσία / Κανονισμός:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος -79(Ι)/2010 Άρθρο 80 και 83, Κ.Δ.Π. 50/2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανανέωση Άδειας Διατρητή
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση ανανέωσης άδειας διατρητή για να μπορεί να διανοίγει ή να κατασκευάζει φρέαρ ή να τροποποιεί υφιστάμενα φρέατα
Κόστος με την υποβολή της αίτησης:€100 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Νομοθεσία / Κανονισμός:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος -79(Ι)/2010 Άρθρο 80 και 83, Κ.Δ.Π. 50/2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικοινωνία
Τμήμα Αδειοδότησης και ελέγχου Yδροληψίας
Τηλ.: 22609181
Φαξ: 22609555
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία


Τελευταία Ενημέρωση στις:

02/05/2024 08:33:12 AM

 


Back To Top