ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΠΥ (2009-2015)

Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) αναμορφώνει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» μέχρι το 2015.

Σημ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 9 Ιουνίου 2011, ενέκρινε το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις του 1ου Κύκλου Εφαρμογής της ΟΠΥ

Εργαστήρια και Παρουσιάσεις Επιλογών για την Ανάπτυξη Προγράμματος Παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΟΠΥ

Τελικά Έγγραφα του 1ου Κύκλου Εφαρμογής της ΟΠΥ:
Παράρτημα I - Αναλυτικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα II - Αναλυτικό Πρόγραμμα Μέτρων (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα III - Βασικά Μέτρα κατ΄ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα IV - Δράσεις και Στόχοι Ανά Υ.Σ. (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα V - Οικονομική Ανάλυση (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα VI - Συνοπτικός Πίνακας Μέτρων (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα VII - Τελική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα VIII - Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας (Μάρτιος 2011)
Παράρτημα ΙΧ - Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης (Μάρτιος 2011)

Αξιολόγηση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού


Back To Top