Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) Πλυμμήρες Iστοσελίδα για τον κορωνοϊό

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Αποχετευτικά Συστήματα Οδηγία (91/271/ΕΟΚ) Διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας Πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις/αιτήματα πολιτών και μελετητών προς το ΤΑΥ