Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Θαλάσσιο Περιβάλλον


Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ευρωπαϊκά

REP/7/003 “Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Region” του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, καθώς και χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αφορά την παρακολούθηση και ανίχνευση ραδιενεργών στοιχείων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσόγειου (σε εξέλιξη)

“MARINE environmental in situ Assessment and monitoring tool BOX” (MARIABOX)
. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του FP7 και σε αυτό Συμμετέχουν 13 Συνεργαζόμενοι Φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες) από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και το ΤΑΘΕ. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών αισθητήρων για την παρακολούθηση in-situ του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (OCEAN.2013-2: Innovative multifunctional sensors for in-situ monitoring of marine environment and related maritime activities). Η λέξη “MARIA” αποτελεί τον πληθυντικό της λατινικής λέξης “mar” (θάλασσα) και εκφράζει την ευρεία εφαρμογή που προσφέρει το σύστημα σε πολλές περιοχές, όπου απαιτούνται θαλάσσιες μετρήσεις χαμηλού κόστους σε πραγματικό χρόνο. (σε εξέλιξη)


LIFE NAT/CY/000247 “Improving the conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity (ICOSTACY)”
(www.icostacy.gov.cy). 
(i) Δράση C7.2:
 «Παροχή Υπηρεσιών για συμμετοχή στην εφαρμογή του Προγράμματος «Έλεγχος των ξενικών εισβλητικών ειδών και συγκεκριμένα στην απομάκρυνση της χελώνας του γλυκού νερού Trachemys scripta στα πλαίσια της του προγράμματος LIFE» (σε εξέλιξη)
(ii) Δράση C8.2
: «Παροχή Υπηρεσιών για συμμετοχή στην εφαρμογή του Προγράμματος Αναπαραγωγή σε Αιχμαλωσία (captive-breeding) του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, της κυπριακής δενδρογαλιάς Hierophis cypriensis και της χελώνας του γλυκού νερού Mauremys rivulata - στα πλαίσια της. Το έργο αυτό αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των μικρών απομονωμένων πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών ερπετών και στην εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων πληθυσμών σε κατάλληλες, επιλεγμένες τοποθεσίες με άτομα τα οποία έχουν αναπαραχθεί σε αιχμαλωσία, με απώτερο στόχο την αποφυγή της τοπικής εξαφάνισης των εν λόγω ειδών (έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2014)


«Χαρτογράφηση των λιβαδιών του θαλάσσιου φανερόγαμου Posidonia oceanica στα παράκτια νερά της Κύπρου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013»
. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και κατά 50% από εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει χαρτογράφηση των λιβαδιών του Posidonia oceanica (Ποσειδώνια) σε όλα τα παράκτια νερά της χώρας που βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 (Κάβο Γκρέκο, Νησιά, Πέτρα του Ρωμιού, Μουλλιά, Πόλις Λίμνη/Γυαλιά και Ακάμας) και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού-Βασιλικού. Παράλληλα, το έργο καλύπτει και τον εντοπισμό και άλλων σημαντικών οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αλλά και τη βαθυμετρική και μορφολογική μελέτη των περιοχών χαρτογράφησης. (έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2013)

«Ανάπτυξη πιλοτικού υπολογιστικού προγράμματος για τον ημι-αυτόματο προσδιορισμό βασικών ειδών της θαλάσσιας βενθικής μακροπανίδας της Κύπρου», Αρ. Πρωτοκόλλου Έργου: ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ/0308(ΒΙΕ)
. Χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια της Δέσμης Προγραμμάτων 2008 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Συμμετοχή ως Συνεργαζόμενος Φορέας σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κεντρικός στόχος του προγράμματος ήταν να διευκολύνει σημαντικά την διεξαγωγή μελετών καταγραφής και παρακολούθησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Κύπρου, μέσα από τη δημιουργία ενός πιλοτικού λογισμικού για ημι-αυτόματο προσδιορισμό βασικών ειδών της βενθικής μακροπανίδας (έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2011)

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα Κύπρος, 2000-2006: «Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA-PLANNER)». 
Στο Εταιρικό σχήμα συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ΤΑΘΕ (έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2008)

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα Κύπρος, 2000-2006: «Διερεύνηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος και ανάδειξη δεικτών περιβαλλοντικής ποιότητας στα πλαίσια διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ». 
Στο Εταιρικό σχήμα συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και το ΤΑΘΕ (έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2008)MedVeg, 
www.medveg.dk : Mελέτη των επιπτώσεων που έχουν τα θρεπτικά άλατα που παράγονται από τη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργητική δραστηριότητα πάνω στη θαλάσσια βλάστηση των παράκτιων οικοσυστημάτων (έχει ολοκληρωθεί)


Avicenne
: Επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στο μακροβένθος (έχει ολοκληρωθεί)


MedMPA
: Πρόγραμμα για την ανάπτυξη θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Μεσόγειο (έχει ολοκληρωθεί)


Life: Special Areas of Conservation (Directive 92/43/EC) in Cyprus
: Συμμετοχή στο μέρος που αφορά τη θάλασσα και τις Αλυκές (έχει ολοκληρωθεί)


LIFE04NAT/CY000013
: Στοχεύει την προστασία και διαχείριση περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (έχει ολοκληρωθεί)


Περιφερειακά


ΜEDPOL/UNEP
: Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και υπολογισμό ρυπαντών (βαρέα μέταλλα κλπ.), που επικεντρώνεται: (α) στον έλεγχο της ποιότητας των παράκτιων νερών από σημαντικές πηγές ρύπανσης, (β) στον έλεγχο των αποβλήτων που καταλήγουν στον θαλάσσιο αποδέκτη, (γ) τη χρονική συσσώρευση ρυπαντών (εντομοκτόνα και βαρέα μέταλλα) στα ψάρια και (δ) στον βαθμό συμμόρφωσης των νερών κολύμβησης με βάση τα κριτήρια της UNEP/MAP και της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε. (σε εξέλιξη)No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT